Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2018) Trang:
Tạp chí: Frontiers in Microbiology

This study investigated syntrophic interactions between chlorinated benzene respiring Dehalococcoides mccartyi strain CBDB1 and fermenting partners (Desulfovibrio vulgaris, Syntrophobacter fumaroxidans, and Geobacter lovleyi) during hexachlorobenzene respiration. Dechlorination rates in syntrophic co-cultures were enhanced 2-3 fold compared to H2 fed CBDB1 pure cultures (0.23 ± 0.04 μmol Cl day−1). Syntrophic partners were also able to supply cobalamins to CBDB1, albeit with 3–10 fold lower resultant dechlorination activity compared to cultures receiving exogenous cyanocobalamin. Strain CBDB1 pure cultures accumulated ∼1 μmol of carbon monoxide per 87.5 μmol Cl released during hexachlorobenzene respiration resulting in decreases in dechlorination activity. The syntrophic partners investigated were shown to consume carbon monoxide generated by CBDB1, thus relieving carbon monoxide autotoxicity. Accumulation of lesser chlorinated chlorobenzene congeners (1,3- and 1,4-dichlorobenzene and 1,3,5-trichlorobenzene) also inhibited dechlorination activity and their removal from the headspace through adsorption to granular activated carbon was shown to restore activity. Proteomic analysis revealed co-culturing strain CBDB1 with Geobacter lovleyi upregulated CBDB1 genes associated with reductive dehalogenases, hydrogenases, formate dehydrogenase, and ribosomal proteins. These data provide insight into CBDB1 ecology and inform strategies for application of CBDB1 in ex situ hexachlorobenzene destruction technologies.

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 102-108
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 119-129
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 201-208
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 70-80
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...