Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
438 (2022) Trang: 25-32
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Sự thiếu hụt lân là trở ngại phổ biến trên một số loại đất, đặc biệt là đất phèn khi lân bị cố định
bởi nhôm và sắt. Vi khuẩn hòa tan lân được quan tâm nghiên cứu gần đây nhờ khả năng chuyển
hóa lân từ dạng không hữu dụng thành hữu dụng cho sự hấp thu của cây trồng. Trong nghiên cứu
này, việc phân lập các dòng vi khuẩn có khả năng hòa tan lân dưới dạng phức hợp với nhôm cũng
như đánh giá khả năng hòa tan lân và định danh các dòng vi khuẩn phân lập đóng vai trò quan
trọng trong việc giảm sử dụng phân hóa học, tối ưu khả năng cung cấp lân từ đất. Kết quả phân lập
được 75 dòng vi khuẩn có khả năng hòa tan lân trên các ruộng trồng lúa và mía/dứa ở vùng đất
phèn tại Hậu Giang và Đồng Tháp và chia làm ba nhóm hình thái tế bào khác nhau gồm: hình cầu,
hình que và hình cầu dẹt. Đánh giá khả năng hòa tan lân của các dòng vi khuẩn chọn lọc cho thấy
hàm lượng lân hòa tan đạt cao nhất đến 73,25 ± 0,57 mg/L P và thấp nhất đạt 9,72 ± 0,59 mg/L P.
Các nghiệm thức có vi khuẩn đều có hàm lượng lân hòa tan cao hơn nghiệm thức đối chứng, khác
biệt ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Các dòng vi khuẩn được định danh (với mức độ tương đồng đạt
99%) chủ yếu nằm trong nhóm vi khuẩn Serratia marcescens (70%), còn lại thuộc nhóm
Burkholderia vietnamensis.
Từ khóa: Burkholderia vietnamensis, đất phèn, lân cố định trên nhôm, Serratia marcescens, vi
khuẩn hòa tan lân.

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 102-108
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 119-129
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 201-208
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 70-80
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...