Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 119-129
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2020
Ngày nhận bài sửa: 07/04/2020

Ngày duyệt đăng: 11/05/2020

 

Title:

Effect of fresh spent coffee ground on growth, yield of rice, soil chemical and biological properties of acid sulphate soil (Thionic Fluvisols) from Phung Hiep district, Hau Giang province under nethouse conditions

Từ khóa:

Bã cà phê tươi, đặc tính đất, đất phèn, lúa, tái sử dụng

Keywords:

Acid sulfate soil, fresh spent coffee ground, rice, soil properties, recycling

ABSTRACT

This study was examined the effect of fresh spent coffee ground (FSCG) on growth and yield of rice, soil chemical and biological properties under the nethouse conditions. Rice was continuously cultivated in acid sulfate soil taken from Phung Hiep, Hau Giang. Eight different treatments including the control (no added fertilizer), 0.5%, 1%, 2%, 3%, 4% and 5% of FSCG applied (w/w, based on the dry soil mass) with 50% recommended inorganic fertilizer fomula and the treatment with recommended inorganic fertilizer (100N-60P2O5-30K2O) were conducted with four replicates for each treatment. The FSCG was applied into soil only in the first crop with five application period. Parameters of growth, yield of rice, pH, EC and microbial numbers in soil were sampled. The results showed that treatments of 1%, 4% and 5% of FSCG with 50% recommended inorganic fertilizer fomula had the growth and yield of rice lower than those of the recommended inorganic fertilizer treatment. However, in these treatments, the numbers of soil bacteria, fungi, nitrogen fixing bacterial and phosphate solubilizing bacterial increased significantly compared to those in other treatments. Thus, as a prospect of soil amendment in sustainable agricultural development, FSCG can be applied with an application dose of 1% into acid sulfate soil for rice growth and yield.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của bã cà phê (BCP) tươi lên sinh trưởng và năng suất lúa, đặc tính hóa và sinh học đất trong điều kiện nhà lưới. Lúa được trồng trên đất phèn thu thập từ Phụng Hiệp, Hậu Giang với 4 lặp lại và 8 nghiệm thức gồm đối chứng (không bón phân), BCP 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4% và 5% (w/w) kết hợp 50% phân hóa học và phân hóa học (100N-60P2O5-30K2O). Các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, pH, EC và mật số vi sinh vật đất được thu thập. Kết quả đánh giá ở vụ 2 sau khi BCP được bón 1 lần duy nhất trong đầu vụ 1 cho thấy mặc dù các nghiệm thức bón BCP 1%, 4% và 5% kết hợp 50% phân khuyến cáo có sinh trưởng và năng suất lúa thấp hơn so với nghiệm thức bón phân hóa học, nhưng giúp gia tăng mật số vi khuẩn, nấm, vi khuẩn cố định đạm và hòa tan lân trong đất. Trong đó, nghiệm thức bón 1% BCP có trọng lượng hạt chắc/chậu cao hơn các nghiệm thức bón BCP còn lại. Như vậy, việc bón BCP tươi 1% (w/w) kết hợp 50% lượng phân hóa học giúp kích thích sinh trưởng và tăng năng suất lúa, đồng thời giúp cải thiện đặc tính sinh học đất phèn và có thể sử dụng như một loại phân hữu cơ sạch cho sản xuất nông nghiệp bền vững.

Trích dẫn: Châu Thị Anh Thy và Nguyễn Khởi Nghĩa, 2020. Ảnh hưởng của bã cà phê tươi lên sinh trưởng, năng suất lúa, đặc tính hóa và sinh học đất phèn (Thionic Fluvisols) từ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trong điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học đất): 119-129.

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 102-108
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 201-208
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 70-80
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...