Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
44 (2022) Trang: 1172-1178
Tạp chí: Songklanakarin Journal of Science and Technology

Soybean (Glycine max (L.) Merr.) is a key crop that contributes significantly to the global economy. In this work, 100
soybean varieties were obtained from Can Tho University and analysed for diversity using an ISSR marker and nine yield component characteristics. The findings of principal component analysis indicate that the first axis accounted for the majority of variance in the germplasm (51.4%), followed by the second axis (18.1%). Thereby the seed width (group I), node number (group II), and 100 seed weight (group III) within the axis all have a significant effect on the population's phenotype. Eight agromorphological characteristics (seed length, seed breadth, seed thickness, plant height, number of nodes, pod number, seed number, and 100 seed weight) varied significantly across the 100 soybean germplasms. Classification of the samples into two clusters was performed using ISSR markers analysis. The first cluster included 95 germplasms. Five distinct varieties comprised the second cluster (V57, V83, V62, V63, V67). Following a model-based structural study, two populations were formed, with some genotypes mixing considerably. The study's findings are instructive for future research targeted at boosting the yields of the 100 soybean varieties in Vietnam.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 41-46
Tải về
(2022) Trang: 59-64
Tạp chí: Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long-SDMD 2022 Khoa học và Công nghệ - Động lực cho đổi mới và Phát triển
Huỳnh Kỳ (2021) Trang:
Tạp chí: CHỈ THỊ GEN CHỨC NĂNG TRONG CHỌN GIỐNG LÚA
(2021) Trang: 91-92
Tác giả: Huỳnh Kỳ
Tạp chí: 35 năm hình thành và phát triễn ngành khoa học và công nghệ An Giang
1 (2012) Trang: 40
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...