Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 52-58
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/03/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Preference mapping using ?flash profile? method for evaluation of the tropical fruit  yogurt

Từ khóa:

Phương pháp flash profile, phương pháp thử thị hiếu, chất lượng cảm quan, yaourt trái cây, giản đồ sở thích sản phẩm

Keywords:

Flash profile, preference test, sensory quality, fruit yoghurt, preference map

ABSTRACT

Flash profile is a quick sensory profiling technique designed to meet industrial needs. It is based on the combination of free choice profiling and a comparative evaluation of the whole product set. This research applied the flash profile method associated with investigating of consumer tastes to build the preference map for tropical fruit yogurt products. Yogurts enriched with jams of ten tropical fruits, namely pineapple, jackfruit, mango, papaya, red flesh dragon, palm, orange, grapefruit, longan and sim were analyzed using the flash profile method. Besides, products were compared for the consumer liking according to the scoring method using the hedonic scale. Based on the combination of above results the preference map of products was developed. Yogurts added with jackfruit, mango, papaya or pineapple jams were of good sensory quality and got high acceptibility from the consumers.

TóM TắT

Flash profile là một kỹ thuật mô hình hóa nhanh chóng đặc tính cảm quan được thiết kế để đáp ứng nhu cầu công nghiệp. Phương pháp dựa trên sự kết hợp của cách lựa chọn tự do và đánh giá so sánh thiết lập cho toàn bộ sản phẩm. Phần nghiên cứu áp dụng phương pháp flash profile kết hợp với điều tra thị hiếu người tiêu dùng để xây dựng giản đồ sở thích cho các sản phẩm yaourt trái cây nhiệt đới. Yaourt với mười loại mứt trái cây: khóm, mít, xoài, đu đủ, thanh long ruột đỏ, thốt lốt, cam, bưởi, nhãn và sim được phân tích chất lượng cảm quan theo phương pháp flash profile. Đồng thời, sản phẩm được so sánh thị hiếu người tiêu dùng theo phương pháp cho điểm sử dụng thang điểm ưa thích. Từ các kết quả nhận được xây dựng giản đồ sở thích cho sản phẩm. Yaourt trái cây có chất lượng cảm quan tốt và được đa số người tiêu dùng chấp nhận khi sử dụng các loại mứt: mít, xoài, đu đủ hoặc khóm.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 20-27
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 53-62
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 8-15
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 8-15
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 89-95
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 93-101
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 97-103
Tải về
Volume 2 Issue 01 October 2019 (2019) Trang: 20-27
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS
4(11) (2018) Trang: 2311-2316
Tạp chí: Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies
2 (2017) Trang: 10-14
Tạp chí: International Journal of Food Science and Nutrition
5(4) (2016) Trang: 616-622
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
5(4) (2016) Trang: 608-615
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
(2015) Trang: 131-135
Tạp chí: The 2 nd International Conference on Chemical Engineering, Food and Biotechnology 2015, Ho Chi Minh city
4(11) (2015) Trang: 309-314
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
4(11) (2015) Trang: 321-326
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
Special Issue: Food Processing and Food Quality, Vol. 3 (2015) Trang: 33-38
Tạp chí: Journal of Food and Nutrition Sciences
1 (2013) Trang: 290
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...