Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 89-95
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/12/2012

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Using a-1,4-glucan glucohydrolase  INTO sweet Potato beverage Production

Từ khóa:

Khoai lang, thủy phân tinh bột, giá trị PU, quá trình thanh trùng, enzyme amylase

Keywords:

Sweet potato, starch hydrolysis, PU value, pasteurization, amylase enzyme

ABSTRACT

Sweet potato tuber was used to process the juice beverage. In order to do that the effect of the starch hydrolysis by ?-1,4-glucan glucohydrolase was evaluated by hydrolytic efficiency, Brix degree, reducing sugar and the starch content. The results showed that the optimum condition for starch hydrolysis was at 60oC for 60 minutes. To enhance the quality of the product, the extracts from orange, pineapple, mangoes, ambarella, ginger, honey were added to the beverage. In addition, the pasteurization regime of final product was also investigated. The results showed that the addition of ginger extract gave the highest acceptability of both panelists and consumers. To ensure the safety of product, the PU value was calculated. The product should be pasteurized at 90oC for 8 minutes.   

TóM TắT

Khoai lang bí được chế biến thành nước uống bổ sung hương từ dịch quả. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đã được khảo sát. Chúng bao gồm nhiệt độ và thời gian thủy phân tinh bột khoai lang bằng enzyme a-1,4-glucan glucohydrolase, loại hương dịch quả bổ sung cùng với nhiệt độ và thời gian thanh trùng sản phẩm. Hiệu quả của quá trình thủy phân tinh bột được đánh giá thông qua hiệu suất thủy phân, độ Brix, hàm lượng đường khử và hàm lượng tinh bột sau thủy phân. Hiệu quả quá trình thủy phân tinh bột khoai lang tối ưu tương ứng với nhiệt độ 60oC trong thời gian 60 phút. Để sản phẩm có giá trị cảm quan tốt một số hương trích từ cam, gừng, khóm, cóc, xoài và mật ong được bổ sung vào sản phẩm. Sản phẩm bổ sung hương trích từ gừng được hội đồng cảm quan cũng như người tiêu dùng chấp nhận. Để đảm bảo tính an toàn cho sản phẩm giá trị PU được tính toán. Sản phẩm có thể được thanh trùng ở 90oC trong 8 phút.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 20-27
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 52-58
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 53-62
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 8-15
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 8-15
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 93-101
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 97-103
Tải về
Volume 2 Issue 01 October 2019 (2019) Trang: 20-27
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS
4(11) (2018) Trang: 2311-2316
Tạp chí: Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies
2 (2017) Trang: 10-14
Tạp chí: International Journal of Food Science and Nutrition
5(4) (2016) Trang: 616-622
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
5(4) (2016) Trang: 608-615
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
(2015) Trang: 131-135
Tạp chí: The 2 nd International Conference on Chemical Engineering, Food and Biotechnology 2015, Ho Chi Minh city
4(11) (2015) Trang: 309-314
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
4(11) (2015) Trang: 321-326
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
Special Issue: Food Processing and Food Quality, Vol. 3 (2015) Trang: 33-38
Tạp chí: Journal of Food and Nutrition Sciences
1 (2013) Trang: 290
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...