Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 278-283
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Situation of chemicals used in rice-fish, stripped catfish cultured in pond and red tilapia cultured in cage in Mekong Delta

Từ khóa:

Mô hình lúa- cá kết hợp, cá tra, cá điêu hồng

Keywords:

Rice-fish system, stripped catfish, red tilapia

ABSTRACT

In order to assess the situation of chemical use in rice-fish, stripped catfish cultured in eath ponds and red tilapia cultured in cages systems, in 2013, a survey was conducted on 30 rice-fish fields, 15 stripped catfish ponds and 22 red tilapoa cages in provinces of Mekong Delta. The result showed that all surveyed systems used chemicals in culturing process. The number of chemicals used in rice-fish system was 37 most of them (30 types) was used for rice production. Nineteen chemicals were used in stripped catfish system, the chemicals included 10 types of water quality treatment and antiparasite agents, 7 types of antibiotics and 2 diet supplement elements. In red tilapia, 18 types of chemicalswas used which belonged to antibiotic, water treatment and antiparasite groups. Generally, the antibiotics used in these systems were similar, and all of used chemicals were approved by Government of Vietnam, but, most of antibiotics were listed in limited use list of Ministry of Fisheries. This may lead to the propability of residue of these compounds in aquatic products with concentration higher than maximum residue levels (MRLs) which will affect on consumer health and exported activities.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện trong năm 2013 nhằm đánh giá về tình hình sử dụng thuốc hóa chất trong quá trình canh tác mô hình lúa ? cá kết hợp, nuôi cá tra ao đất và nuôi cá điêu hồng trong lồng bè. Khảo sát được thực hiện ở 30 mô hình cá lúa ở huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ, 15 ao nuôi cá tra ở Châu Phú và 22 bè nuôi cá điêu hồng ở Long Xuyên, An Giang và Cao Lãnh, Đồng Tháp. Qua kết quả điều tra cho thấy 100% các hộ nuôi cá sử dụng hoá chất trong quá trình nuôi. Có 37 loại thuốc hóa chất được nông hộ sử dụng trong mô hình lúa -cá, đa phần được sử dụng cho lúa. Mô hình cá Nuôi cá tra có 19 loại thuốc hóa chất được sử dụng trong đó có 10 loại thuộc nhóm xử lý nước, cải tạo ao và diệt ký sinh trùng, 7 loại thuộc nhóm thuốc kháng sinh dùng để phòng và trị bệnh cho cá và 2 loại dùng để bổ sung thức ăn. Có 18 loại thuốc hóa chất được sử dụng trong quá trình nuôi cá điêu hồng thuộc nhóm thuốc kháng sinh, nhóm thuốc hóa chất dùng xử lý môi trường và trị ký sinh trùng. Nhìn chung các loại kháng sinh sử dụng trong các mô hình nuôi không khác nhau nhiều, không có các loại thuốc nằm trong danh mục cấm của Bộ Thuỷ sản, tuy nhiên đa phần các loại thuốc đều nằm trong danh mục hạn chế sử dụng. Điều này có thể dẫn tới khả năng tồn lưu của các loại thuốc này cao hơn giới hạn cho phép (MRL) ảnh hưởng tới sức khoẻ người tiêu dùng và xuất khẩu sản phẩm.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 179-184
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 58-65
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 70-77
Tải về
Vol. 13, No. Special issue: Aquaculture and Fisheries (2021) Trang: 73-78
(2015) Trang: 51
Tạp chí: INTERNATIONAL SYMPOSIUM AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food, Can Tho University, December 7-9th 2015
1 (2014) Trang: 48
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...