Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 70-77
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 04/02/2020

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Chemical use in intensive whiteleg shrimp aquaculture in Tra Vinh province, Vietnam

Từ khóa:

Hóa chất, kháng sinh, Litopenaeus vannamei, tôm thẻ chân trắng, tỉnh Trà Vinh

Keywords:

Antibiotics, chemical, Litopenaeus vannamei, whiteleg shrimp, Tra Vinh province

 

ABSTRACT

The study was conducted to interview 60 whiteleg shrimp farms in Duyen Hai and Cau Ngang districts, Tra Vinh province. The aims of this study were to investigate the drugs, chemical use and common diseases in cultured whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei). Results showed that white feces syndrome occurred in both of shrimp farming systems (earthen ponds and plastic-lined ponds) with the same ratio of 56.6%. Red body syndrome was recorded at the percentage rate of 40% in earthen ponds and 3.3% in plastic-lined ponds. Acute hepatopancreatic necrosis disease appeared differently in earth pond and plastic-lined ponds with ratios of 26.6% and 36.6%, respectively. The common antibiotics were cotrim (23.3%), amoxcillin (20%) and ciprofloxacin (13.3%). Most of the interviewd shrimp farmers applied probiotics in their shrimp ponds with such common microorganism species as Bacillus subtilis, B. licheniformis and B. megaterium. The obtained results showed the need to provide training to shrimp farmers to guarantee for the safety of aquatic products.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện thông qua phỏng vấn 60 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở 2 huyện Duyên Hải và Cầu Ngang của tỉnh Trà Vinh nhằm đánh giá tình hình sử dụng thuốc, hóa chất và các bệnh thường gặp trong nuôi tôm thẻ chân trắng. Kết quả cho thấy bệnh phân trắng xuất hiện trên cả 2 mô hình (ao đất và ao lót bạt) với tỉ lệ 56,6%. Bệnh đỏ thân ghi nhận tỷ lệ 40% trên ao đất và 3,3% trên ao lót bạt. Bệnh gan tụy cấp tính xuất hiện với tỷ lệ lần lượt là 26,6% và 36,6% trên ao đất và ao lót bạt. Các loại kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là cotrim (23,3%), amoxcillin (20%) và ciprofloxacin (13,3%). Hầu hết các hộ nuôi sử dụng chế phẩm vi sinh, các loài vi sinh vật phổ biến sử dụng bao gồm Bacillus subtilis, B. licheniformis, B. megaterium. Kết quả khảo sát cho thấy việc cần thiết tổ chức tập huấn về sử dụng thuốc và hóa chất cho người nuôi tôm, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm thủy sản.

Trích dẫn: Nguyễn Quốc Thịnh, Masashi Maita và Trần Minh Phú, 2020. Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 70-77.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 179-184
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 278-283
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 58-65
Tải về
Vol. 13, No. Special issue: Aquaculture and Fisheries (2021) Trang: 73-78
(2015) Trang: 51
Tạp chí: INTERNATIONAL SYMPOSIUM AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food, Can Tho University, December 7-9th 2015
1 (2014) Trang: 48
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...