Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 104-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/11/2013

Ngày chấp nhận: 23/12/2013

 

Title:

Technical and economic aspects of fishing with trammel nets in Bac Lieu province

Từ khóa:

Lưới rê ba lớp, kỹ thuật khai thác thủy sản, kỹ thuật và tài chính

Keywords:

Trammel net, fishing technique, technology and finance

Abstract

This study was conducted from January 2013 to May 2013 in order to evaluate the technical and economic aspects of trammel net in Bac Lieu province. Primary data were collected by interviewing 33 fishermen households operating trammel nets for number of boats, fishing grounds, fishing seasons, main caught fish, production and financial performance. The results showed that the number of trammel net boats were 255 units, accounting for 36.0% of gillnet vessels and 21.9% of total fishing vessels in Bac Lieu. The trammel nets was used for boats with engines of 107.5 Hp (14.8 tons) in average. Trammel nets had 4,878 m of length and 2.5 m of height in average. The mesh size of the inner net was 50-70 mm and that of the outer nets was 200-300 mm. The trammel nets were operated in shallow waters mainly in the coastal area of Bac Lieu and Ca Mau provinces. The trammel netters can operate year-round but there were two main crops, the first crop was from March to June and the second from September to December. The average fishing production was 42.2 tons/year/boat or 8.47 kg/meter of net/year, in which trash fish accounted for 35.8% of total catches. The average gross revenues and net return were 57.6 and 25.7 million VND/trip, respectively and benefit cost ratio was 74%. The activities of trammel netters were high income and suitable for local fishermen in Bac Lieu province, therefore trammel netters need to be supported and managed properly for sustainable development.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01/2013-5/2013 nhằm đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính của nghề lưới rê ba lớp ở tỉnh Bạc Liêu. Số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 33 hộ ngư dân đang hoạt động khai thác bằng nghề lưới rê ba lớp với nội dung về số tàu thuyền, ngư trường, mùa vụ khai thác, những loài khai thác chính, sản lượng và hiệu quả tài chính. Kết quả cho thấy số lượng tàu thuyền làm nghề lưới rê ba lớp là 255 chiếc, chiếm 36,0% số tàu lưới rê và 21,9% tổng số tàu khai thác thủy sản của tỉnh Bạc Liêu. Tàu lưới rê ba lớp có công suất trung bình là 107,5 CV/tàu (14,8 tấn/tàu). Lưới rê ba lớp có chiều dài trung bình 4.878 m và chiều cao trung bình là 2,5 m. Mắt lưới bên trong có kích thước là 50-70 mm và mắt lưới bên ngoài có kích thước là 200-300 mm. Lưới rê ba lớp khai thác chủ yếu vùng biển gần bờ thuộc tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Lưới rê ba lớp có thể khai thác quanh năm nhưng có hai vụ chính, vụ thứ nhất khai thác từ 3 đến tháng 6 và vụ thứ hai từ tháng 9 đến tháng 12. Sản lượng khai thác trung bình 42,2 tấn/năm/tàu hoặc 8,47 kg/m lưới/năm, trong đó cá tạp chiếm 35,8%. Tổng thu nhập bình quân một chuyến biển là 57,6 triệu đồng/chuyến và lợi nhuận là 25,7 triệu đồng/chuyến với tỉ suất lợi nhuận 74%. Hoạt động của nghề lưới rê ba lớp đem lại lợi nhuận cao và ổn định cho ngư dân vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu, chính vì vậy nghề này cần được hỗ trợ và quản lý để phát triển bền vững.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 102-109
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 105-111
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 109-115
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 112-118
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 119-127
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 128-136
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 130-138
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 132-139
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 222-229
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 222-232
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 53-59
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 67-72
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 86-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 88-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 89-94
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 93-97
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 94-100
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-103
Tải về
10 (2020) Trang: 71-77
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 12 (2018) Trang: 452-461
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 9 (2018) Trang: 415-421
Tạp chí: Intentional Journal of Scientific and Research Publications
263 (2015) Trang: 86-89
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
262 (2015) Trang: 89-95
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
78 (2012) Trang: 9
Tạp chí: VietFish
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...