Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 97-103
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/06/2014

Ngày chấp nhận: 30/12/2014

Title:

Technical and financial aspects of gill nets, trawls and purse seines fishing activities in Mekong Delta

Từ khóa:

Khai thác thủy sản, lưới rê, lưới kéo, lưới vây, kỹ thuật, tài chính

Keywords:

Finance, fishing activity, gill nets, trawls, purse seines, technique

ABSTRACT

Gillnet, trawl and purse seine fishing are 3 main capture fishering activities in the Mekong Delta. This study was carried out from January to December 2013 in the coastal provinces of the Mekong Delta as Tien Giang, Tra Vinh, Bac Lieu, Ca Mau and Kien Giang provinces through interviewing 321 households operating on gill nets, trawls and purse seines for evaluating of technical and financial aspects in these fishing activities. The results showed that the exploitation of the above mentioned fishering activities in the Mekong Delta can be exploited whole year. Production of offshore single trawlers (0.35 ton/CV/year) and offshore gillnets (0.22ton/CV/year) were lower (p<0.05) than that in inshore single trawlers (0.53 ton/CV/year) and gillnets (0.39 ton/CV/ year). The average net income of the inshore fishering activities was 3.03-3.86 million VND/CV/year and the offshore fishering activities was 0.77-1.26 million VND/CV/year. The benefit and cost ratios of inshore fishing vessels reached from 0.05 to 0.30 time and offshore fishing vessels reached from 0.08 to 0.26 time. To develop these offshore fishering activities, it needs to reorganize production to reduce fuel costs and to have better raw fish preservation methods to gain higher selling price.

TÓM TẮT

Nghề lưới rê, lưới kéo và nghề lưới vây là 3 nghề khai thác hải sản chính ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2013 tại các tỉnh ven biển thuộc ĐBSCL như Tiền Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang thông qua
phỏng vấn 321 hộ làm nghề lưới rê, lưới kéo và lưới vây. Kết quả cho
thấy các nghề khai thác hải sản ở ĐBSCL có thể khai thác quanh năm. Năng suất của nghề lưới kéo đơn (0,35 tấn/CV/năm) và nghề lưới rê
(0,22 tấn/CV/năm) ở xa bờ thấp hơn (p<0,05) sản lượng nghề lưới kéo đơn (0,53 tấn/CV/năm) và lưới rê ven bờ (0,39 tấn/CV/năm). Lợi nhuận trung bình của nghề khai thác ven bờ là 3,03-3,86 triệu đồng/CV/năm và xa bờ là 0,77-1,26 triệu đồng/CV/năm. Tỉ suất lợi nhuận các tàu khai thác ven bờ đạt 0,05-0,30 lần và xa bờ đạt 0,08-0,26 lần. Để phát triển nghề khai thác xa bờ cần tổ chức lại sản xuất để giảm chi phí nhiên liệu và có phương pháp bảo quản sản phẩm khai thác thủy sản để có giá bán cao.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 102-109
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 104-108
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 105-111
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 109-115
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 112-118
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 119-127
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 128-136
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 130-138
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 132-139
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 222-229
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 222-232
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 53-59
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 67-72
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 86-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 88-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 89-94
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 93-97
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 94-100
Tải về
10 (2020) Trang: 71-77
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 12 (2018) Trang: 452-461
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 9 (2018) Trang: 415-421
Tạp chí: Intentional Journal of Scientific and Research Publications
263 (2015) Trang: 86-89
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
262 (2015) Trang: 89-95
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
78 (2012) Trang: 9
Tạp chí: VietFish
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...