Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 86-92
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 07/12/2016

Ngày nhận bài sửa: 21/02/2017

Ngày duyệt đăng: 31/10/2017

Title:

Analyzing financial efficiency of snakehead intensive pond culture in An Giang province

Từ khóa:

An Giang, cá lóc, hiệu quả tài chính, nuôi trồng thủy sản

Keywords:

An Giang, aquaculture, financial efficiency, snakehead fish

ABSTRACT

Studying snakehead fish farming system was conducted in An Giang province from January to May 2015 through interviewing 33 households for analyzing technical and financial aspects, and identifying advantages and disadvantages of the farming system. The results showed that snakehead fish farming system could be conducted with 2 crops/year. The average area was 0.12 ha/pond. The fingerlings were stocked in pond with 824 individuals/kg of size and 26.4 individuals/m2 of density. After 170 days of culture, snakehead fish were harvested with average yield of 123 tons/ha/crop, survival ratio of 60% and FCR of 1.15. With production cost of 3,530 million VND/ha/crop, gross income of 3,774 million VND/ha/crop, net income was 244 million VND/ha/crop and benefit ratio was 0.07 times, the ratio of unsuccessful households was 12.1%. However, this farming system has been faced with some difficulties such as low prices of fish and high feed costs

TÓM TẮT

Nghiên cứu mô hình nuôi cá lóc được thực hiện ở tỉnh An Giang từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2015 thông qua phỏng vấn 33 hộ nuôi cá lóc nhằm phân tích khía cạnh kỹ thuật, tài chính và xác định những thuận lợi, khó khăn của mô hình. Kết quả cho thấy mô hình nuôi cá lóc ở tỉnh An Giang có thể nuôi 2 vụ trong năm. Diện tích ao nuôi trung bình là 0,12 ha/ao. Cá lóc giống có kích cỡ trung bình là 824 con/kg, mật độ thả 26,4 con/m2. Sau thời gian nuôi 170 ngày, cá được thu hoạch với năng suất trung bình là 123.283 kg/ha/vụ với tỷ lệ sống là 60% và hệ số tiêu tốn thức ăn là 1,15. Kết quả cho thấy với tổng chi phí sản xuất là 3.530 triệu đồng/ha/vụ, tổng thu nhập là 3.774 triệu đồng/ha/vụ thì đạt lợi nhuận là 244 triệu đồng/ha/vụ, tỉ suất lợi nhuận là 0,07 lần, tỉ lệ hộ không thành công chiếm 12,1%. Tuy nhiên, nghề nuôi cũng gặp một số khó khăn là giá bán thấp và giá thức ăn cao.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Long, 2017. Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi cá lóc thâm canh trong ao ở tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52b: 86-92.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 102-109
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 104-108
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 105-111
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 109-115
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 112-118
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 119-127
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 128-136
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 130-138
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 132-139
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 222-229
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 222-232
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 53-59
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 67-72
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 88-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 89-94
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 93-97
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 94-100
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-103
Tải về
10 (2020) Trang: 71-77
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 12 (2018) Trang: 452-461
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Volume 8, Issue 9 (2018) Trang: 415-421
Tạp chí: Intentional Journal of Scientific and Research Publications
263 (2015) Trang: 86-89
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
262 (2015) Trang: 89-95
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
78 (2012) Trang: 9
Tạp chí: VietFish
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...