Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 221-229
Tải về

ABSTRACT

The three treatmens experience includes 0.5; 2.1; 5.2mg/L of fenobucarb, which is active element of BASSAN 50EC and control treatmen, to assess affects of fenobucarb on survival rate, growth and activitiy of cholinesterase. The result showed that survival rate and growth depend on which concentrations of fenobucarb. Specific growth rate, daily weight gain and feed conversion rate in fenobucarb exposured treatments are significantly changed. Fenobucarb, a neural inhibitor, is disintegrated speedily. The activities of cholinesterase had no significantly change during experiences time.

Keywords: fenobucarb, common carp (Cyprinus carpio), ChE

Title: Affects of Bassan 50EC on growth and cholinesterase activity of common carp (Cyprinus carpio)

TóM TắT

Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức tương ứng ở mức 0,5; 2,1 và 5,2mg/L fenobucarb là hoạt chất của BASSAN 50EC và nghiệm thức đối chứng nhằm đánh giá tác động của thuốc lên tỉ lệ sống, sự tăng trưởng và hoạt tính men cholinesterase. Thí nghiệm được thực hiện trong 60 ngày với 2 lần cho cá tiếp xúc thuốc. Kết quả cho thấy nồng độ fenobucarb càng cao càng có ảnh hưởng đến tỉ lệ sống, tốc độ tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng tương đối, tăng trọng ngày và tỉ lệ hấp thu thức ăn đều khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng. Fenobucarb là chất ức chế thần kinh có thời gian phân hủy nhanh, sự ức chế hoạt tính cholinesterase ở các ngày khảo sát sai khác không có ý nghĩa thống kê so với         đối chứng.

Từ khóa: fenobucarb, cá chép (Cyprinus carpio), ChE.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 105-114
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 62-68
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 88-97
Tải về
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 9-14
Tải về
5 (2021) Trang: 559-563
Tạp chí: Tropical Journal of Natural Product Research
(2016) Trang: 15-24
Tạp chí: Hội Nghị Khoa học Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ - 2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...