Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 105-114
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 17/05/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

An evaluation of alumni about biology teacher education curiculum at Cantho university

Từ khóa:

Cựu sinh viên, chương trình đào tạo, đánh giá, Sư phạm Sinh học

Keywords:

Alumni, biology teacher education, curiculum, evaluation

ABSTRACT

This study is aimed to investigate the 103 alumni’s evaluation of the Biological educational teacher curriculum from K27 to K40 in the aspects of (1) goals and outcomes; (2) curriculum’s structure and content; (3) methods and approarches of teaching and learning; (4) assessement of student achievements; (5) quality of lecturers and staffs; (6) facilities and survices for learners; and (7) training outcomes. The results showed the levels of suitability/satisfaction/responsiveness of these areas of curriculum that were evaluated in range from 2,61 to 4,21. Some of the skills were suggested to have greater concern for students such as research skills; dealing skills of pedagogical situation and school violent; administration and leadder skills. As a result, it is the necessity of improving curriculum on the tendency of competency-based approarch; response of modernization and integration trends, response of social demand and increasing the quality of high school teacher training for Mekong Delta, Vietnam.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát ý kiến đánh giá của 103 cựu sinh viên ngành Sư phạm Sinh học từ Khóa 27 đến Khóa 40 bằng phiếu điều tra và phỏng vấn về các tiêu chí như (1) mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; (2) cấu trúc và nội dung của chương trình đào tạo; (3) phương pháp tiếp cận trong dạy và học; (4) hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên; (5) chất lượng đội ngũ giảng viên và nhân viên; (6) cơ sở vật chất và trang thiết bị và hoạt động hỗ trợ người học; (7) kết quả đầu ra. Cựu sinh viên đã đánh giá mức độ phù hợp/đáp ứng/hài lòng về chương trình đào tạo ngành Sư phạm Sinh học ở mức từ 2,61 đến 4,21 (tương đối tốt đến tốt). Một số kỹ năng cần chú trọng phát triển thêm cho sinh viên gồm kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng ứng xử sư phạm, xử lý bạo lực học đường và kỹ năng tổ chức quản lý và lãnh đạo. Vì vậy, việc tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng phát triển năng lực của người học, đáp ứng xu thế hội nhập và hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu xã hội và đảm bảo tính hiệu quả đào tạo giáo viên trung học phổ thông cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam là cần thiết.

Trích dẫn: Nguyễn Trọng Hồng Phúc và Võ Thị Thanh Phương, 2019. Đánh giá của cựu sinh viên về chương trình đào tạo ngành Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 105-114.

Các bài báo khác
Số 16b (2010) Trang: 221-229
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 62-68
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 88-97
Tải về
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 9-14
Tải về
5 (2021) Trang: 559-563
Tạp chí: Tropical Journal of Natural Product Research
(2016) Trang: 15-24
Tạp chí: Hội Nghị Khoa học Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ - 2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...