Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 9-14
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 25 Feb 2020
Revised 18 May 2020

Accepted 31 Jul 2020

 

Elephantopus mollis H.B.K. and Elephantopus scaber L. were collected at To mountain in An Giang province and assessed for extraction efficiency, resistance ability to common bacterial strains in humans and animals, antioxidation, and toxicity. The extraction efficiency of two species was 11-26% and 16-28%, respectively and depending on the part of the plant. The flowers of both species had better antioxidant results than other parts with EC50 at 32.2051 mg/mL and 59.9778 mg/mL, respectively, which was highly different from the rest of the plant (p<0.05). The leaves of both species had higher antibacterial properties than the other parts. For the six bacterial strains tested, both studied species had the strongest inhibiting ability for the growth of E. coli. (at a concentration of 200 mg/mL) different from that of Ampicillin (p<0.05). These two species were not toxic to Mus musculus at the dose of 8,000 mg/Kg.

Keywords

Acute toxicity, antibacterial, antioxidation, Elephantopus mollis H.B.K., Elephantopus scaber L.

Cited as: Phuc, N.T.H., Dat, P.T., Nhien, N.T.T., Hang, P.T. and Khang, D.T., 2020. Acute toxicity, antibacterial and antioxidant abilities of Elephantopus mollis H.B.K. and Elephantopus scaber L.. Can Tho University Journal of Science. 12(2): 9-14.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 105-114
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 221-229
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 62-68
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 88-97
Tải về
5 (2021) Trang: 559-563
Tạp chí: Tropical Journal of Natural Product Research
(2016) Trang: 15-24
Tạp chí: Hội Nghị Khoa học Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ - 2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...