Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 29-36
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/12/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Sequence comparison of DNA barcoding genes between new phenotype and wild strains of climbing perch (Anabas testudineus BLOCH, 1792)

Từ khóa:

Cá rô đồng, Anabas testudineus, DNA mã vạch, phân loại loài, COI, Rhodopsin, Cytochrome b

Keywords:

Climbing perch, Anabas testudienus, DNA barcoding, species taxonomy, COI, Rhodopsin, Cytochrome b

Abstract

A previous study of the same author on morphological characteristics of climbing perch (Anabas testudineus) strains suggested that morphological differences between square-head climbing perch (SHCP) and wild strains could be within-species diversity. This study aimed to test this hypothesis based on sequence comparison of three DNA barcoding genes in mitochondrial (Cytochrom C oxidase subunit 1, COI, and Cytochrome b, Cyt b) and nuclear DNA (Rhodopsin, Rho) between SHCP and wild climbing perch strains sampled in different provinces in the Mekongdelta. Three haplotypes of COI (15 samples), three of Cty b (21 samples), and only one haplotype of Rho(7 samples) were found. Sequence alignment showed very high degree of identity (99 ? 100%) in three genes of SHCP and wild strains. COI and Cyt b sequences of climbing perch samples in the study were >99% identical to those of Anabas testudineus available in Genbank and BOLD system (www.boldsystem.org). These results proved that square head and normal climbing perch phenotypes are the same species.

TóM TắT

Một nghiên cứu trước đây của tác giả về hình thái của các dòng cá rô đồng (Anabas testudineus) cho thấy sự khác biệt về hình thái giữa cá rô đầu vuông và cá rô tự nhiên có thể là sự đa dạng trong cùng một loài. Nghiên cứu này nhằm kiểm tra giả thiết trên dựa vào sự so sánh trình tự 3 gene mã vạch trong ti thể (Gene Cytochrom C oxidase subunit 1, COI, và Cytochrome b, Cyt b) và trong nhân (Gene Rhodopsin, Rho) giữa cá rô đầu vuông và cá rô tự nhiên thu ở các tỉnh khác nhau. Kết quả tìm thấy 3 dạng trình tự của gene COI (trong 15 mẫu), 3 dạng của gene Cyt b (21 mẫu) và 1 dạng gene Rho (7 mẫu) trong các mẫu nghiên cứu. So sánh trình tự các gene cho thấy mức độ tương đồng của các mẫu cá rô đạt rất cao, 99 -100%. Trình tự gene COI và Cty b của cá rô trong nghiên cứu này tương đồng trên 99% với cá rô Anabas testudineus có sẵn ở cơ sở dữ liệu của Genbank và hệ thống BOLD (www.boldsystem.org). Kết quả này chứng tỏ cá rô đầu vuông cùng loài với cá rô đồng thường.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 102-109
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 19-26
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 200-206
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 23-30
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 70-77
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 72-81
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 77-83
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 81-88
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 86-93
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 91-96
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 92-100
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 94-101
Tải về
(2014) Trang: 1
Tạp chí: The international conference on aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...