Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2015) Trang: 94-100
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Dòng cá rô đầu vuông (ĐV) xuất phát từ Hậu Giang có số lượng cá thể ban đầu ít nên đa dạng di truyền có thể thấp và giảm nhanh theo thời gian. Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự đa dạng di truyền dựa trên chỉ thị ISSR (Inter-simple Sequence Repeat) và RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) của dòng cá này ở Hậu Giang tại hai thời điểm với hai cách quản lý đàn cá bố mẹ khác nhau. Kết quả phân tích với 7 đoạn mồi ISSR và RAPD cho thấy đàn cá rô ĐV thu năm 2012 có đa dạng di truyền (tỉ lệ dị hợp He là 0,251 ± 0,0190 và chỉ số đa dạng Shannon I là 0,390 ± 0,026) cao tương đương với cá rô tự nhiên thu ở Cà Mau. Tuy nhiên, đa dạng di truyền giảm ở đàn cá được thu năm 2014, đàn cá ở Trung tâm giống nông nghiệp (số lượng 3-4 tấn, cá được giữ riêng theo nguồn ban đầu và cho sinh sản chéo) có He và I tương ứng là 0,224 ± 0,023 và 0,337 ± 0,032. Đàn cá của hộ dân có đa dạng di truyền thấp nhất (He là 0,140 ± 0,021 và chỉ số I là 0,216 ± 0,030) do số lượng cá bố mẹ ít và được chọn từ ao nuôi thịt của nông hộ, làm tăng khả năng lai cận huyết và mất gien. Kết quả trên chứng tỏ đa dạng di truyền của cá rô ĐV giảm theo thời gian gia hóa và cách quản lý đàn cá bố mẹ.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 102-109
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 19-26
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 200-206
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 23-30
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 29-36
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 70-77
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 72-81
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 77-83
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 81-88
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 86-93
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 91-96
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 92-100
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 94-101
Tải về
(2014) Trang: 1
Tạp chí: The international conference on aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...