Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3-4 (2014) Trang: 148-154
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá các quần thể tôm dựa trên sự kếp hợp những đặc điểm hình thái và di truyền. Tôm càng xanh tự nhiên (785 mẫu) được thu từ 4 tỉnh ở ĐBSCL gồm Đồng Nai, Long An, Cần Thơ và Cà Mau. Về hình thái, cả bốn quần thể đều thể hiện tăng trưởng dương không đều trong mối quan hệ giữa chiều dài và khối lượng (hệ số dao động 3,38 ? 3,56), trong đó quần thể Cần Thơ có hệ số b cao nhất. Trong mỗi quần thể, tôm đực có hệ số b cao hơn có ý nghĩa so với tôm cái. Tỉ lệ chiều dài giáp đầu ngực so với dài chuẩn (CL/SL) khác biệt có ý nghĩa giữa các quần thể tôm (P<0,05), quần thể Đồng Nai có CL/SL nhỏ nhất. Đánh giá sự đa dạng di truyền dựa trên 9 chỉ thị RAPD-PCR (16 mẫu cho mỗi quần thể) cho thấy quần thể Đồng Nai có mức độ đa dạng di truyền cao nhất so với các quần thể khác. Sự khác biệt di truyền giữa các quần thể tôm ở mức độ vừa, thể hiện qua biến dị giữa các quần thể chiếm 33% trong tổng biến dị di truyền và giá trị Gst là 0,295. Dựa trên khoảng cách di truyền Nei?s, bốn quần thể tôm được phân thành 3 nhóm di truyền phù hợp với khoảng cách địa lý giữa các quần thể.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 102-109
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 19-26
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 200-206
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 23-30
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 29-36
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 70-77
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 72-81
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 77-83
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 81-88
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 86-93
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 91-96
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 92-100
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 94-101
Tải về
(2014) Trang: 1
Tạp chí: The international conference on aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...