Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 178-187
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Study on the effects of transportation on the stress of stripped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerling

Từ khóa:

Pangasianodon hypophthalmus, stress, cortisol, glucose, vận chuyển

Keywords:

Pangasianodon hypophthalmus, stress, cortisol, glucose, transportation

ABSTRACT

Plasma cortisol levels have been used to evaluate the stress response in a variety of cultured fish species. In the Mekong Delta region, striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) are normally transported from nursing ponds to grow-out ponds by boats. Fish are highly stressed depending on transportation duration. In this study, stress indicators such as plasma cortisol and glucose concentration were examed from three groups of practical and laboratoty transportation duration including 2 hrs. 4 hrs. and 6 hrs. Blood samples were collected at different points of time during the transportation process including before transportation (in hapa installed in pond); in carrying basket (from hapa to boat); 1 hrs., 3 hrs. and 5 hrs. of transportation in boat; and in carrying basket (from boat to grow-out pond). Plasma cortisol and glucose concentrations changed from 170 ng/mL to 249 ng/mL and 60 mg/100 mL to 110 mg/100mL, respectively. The plasma cortisol increased while fish held in the carrying baskets. However, significant differences of plasma cortisol and glucose levels were only found in the groups of 4 hrs. and 6 hrs. transportation. In laboratory condition, plasma cortisol levels of fish at density 4.000 fish/ m3 was significantly higher than those at 3.000 fish/m3 at 4 hrs. and 6 hrs. After restocked 1 day, the cortisol level of fish was still high leading to the fish are still stress and do not recover after 24 hours.

TóM TắT

Hàm lượng cortisol trong huyết tương thường được sử dụng để đánh giá khả năng chịu đựng stress của nhiều loài cá nuôi. ở Đồng bằng sông Cửu Long, cá tra được vận chuyển từ ao ương đến ao nuôi thương phẩm bằng ghe, cá bị stress tùy theo thời gian vận chuyển. Trong nghiên cứu này các chỉ số huyết học, hàm lượng cortisol và glucose của cá được đo ở thời gian vận chuyển 2, 4 và 6 giờ trong điều kiện thực tế và mô phỏng trong phòng thí nghiệm. Máu cá được thu tại thời điểm cá được giữ trong lưới tại ao, trong sọt, 1, 3 và 5 giờ trong ghe và trong sọt (trước khi thả xuống ao nuôi). Kết quả cho thấy, trong điều kiện thực tế hàm lượng cortisol và glucose của cá biến động từ 170 ng/ml to 249 ng/ml and 60mg/100 mL to 110 mg/100mL theo thứ tự. Hàm lượng cortisol của cá tăng có ý nghĩa khi cá ở trong sọt khi vận chuyển 4 giờ và 6 giờ (p3cao hơn có ý nghĩa (p3. Sau 1 ngày, chỉ tiêu này vẫn còn cao cho thấy khi vận chuyển mật độ cao thì cá bị stress nhiều hơn và phục hồi chậm hơn.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 141-150
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 154-164
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 18-26
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 93-102
Tải về
trong Nguyễn Thanh Phương, Lam Mỹ Lan, Pham Thanh Liêm (2021) Trang: 84-103
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
Trong Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hà (2021) Trang: 96-134
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thủy sản
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...