Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2021) Trang: 3157- 3169
Tạp chí: AACL Bioflux

This study was aimed to investigate the effects of salinity on the reproductive physiology of striped snakehead Channa striata. Fish (the initial weight of 401±15 g fish-1 ) were cultured in three salinities including 0 (control), 3, and 6‰ in triplicates. The density was 30 fish per 1,000 L tank. After 4 months, the fish body mass of the control treatment was the highest (712±139 g fish-1 ). In the 6‰ treatment, the hematological parameters (hemoglobin concentration, hematocrit, and white blood cells) were significantly increased if compared to those of the control treatment, but there were insignificant differences in these hematological parameters between 3 and 6‰ treatments excepting hematocrit values. Plasma osmolality and chloride ion concentrations in the 6‰ treatment increased to 301±5.5 mOsmol kg-1 and 104±3.86 mM, respectively. The results also showed that the highest gonadosomatic index (GSI) of the females (5.8±2.62%) was found in the 3‰ treatment while the lowest (3.85± 1.95%) was recorded in the control treatment. The vitellogenin concentration was the highest in the 6‰ treatment, whereas the absolute fecundity and the relative fecundity were the highest at the 3‰ treatment. It proves that the striped snakehead matured in 0-6‰ water

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 141-150
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 154-164
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 178-187
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 18-26
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 93-102
Tải về
trong Nguyễn Thanh Phương, Lam Mỹ Lan, Pham Thanh Liêm (2021) Trang: 84-103
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
Trong Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hà (2021) Trang: 96-134
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thủy sản
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...