Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 13, No. Special issue: Aquaculture and Fisheries (2021) Trang: 1-9

The present study was to investigate the effects of different salinities (0 (control), 3, 6, 9, 12, 15‰) in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) at larvae stage. Four-hundred individuals were randomly distributed to each 500-L composite tank (containing 250-L water) in triplicates. After 60 days, fish was sampled to determine survival rate, growth performance, hematological parameters, stress response indicators, and enzymatic activities. The results showed that the survival rate was highest in 6‰ (60.9%) and lowest in 15‰ (1.25%) (p<0.05). Fish exposed to salinities from 0 to  9‰ showed an increasing trend in growth. The osmolality of fish reared in 9 and 12‰ was  significantly higher than that in  the lower salinities (p<0.05). Similarly, concentrations of Na+, K+, and Cl- increased remarkably at high salinities. Chymotrypsin and trypsin activities were reduced by increased salinities (p<0.05), which were lowest at 15‰ (69.2±2.46 U/min/mg protein and 1.46±0.01 mU/min/mg protein, respectively). Stress indicators such as glucose and cortisol concentrations were not significantly depended on the salinity in the range of 0 to 12‰. Striped catfish larvae showed an adaptable response to high salinity and the appropriate salinity range for larvae rearing was below 6‰.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 141-150
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 154-164
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 178-187
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 18-26
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 93-102
Tải về
trong Nguyễn Thanh Phương, Lam Mỹ Lan, Pham Thanh Liêm (2021) Trang: 84-103
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
Trong Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hà (2021) Trang: 96-134
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thủy sản
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...