Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 93-102
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/03/2017

Ngày nhận bài sửa: 04/08/2017

Ngày duyệt đăng: 31/10/2017

 

Title:

Ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá ba sa (Pangasius bocourti)

Từ khóa:

Nitrite, Pangasius bocourti, sinh lý, tăng trưởng, tỷ lệ sống

Keywords:

Growth, nitrite, Pangasius bocourti, physiological, survival rate

ABSTRACT

This study was carried out to determine the effects of nitrite on some physiological parameters and growth performance of ba sa catfish (Pangasius bocourti). The study was triplicated and consisted of 4 treatments with diffenrent nitrite level (Control – 0mM, 0.09 mM, 0.22 mM and 0.44 mM
NO2-). The first experiment of the study was performed in two weeks and the blood samples were collected at 0 hours, 24 hours, 48 hours, 72 hours, 96 hours, 7 days and 14 days after exposure to nitrite to evaluate parameters such as number of red blood cells, hemoglobin concentration, hematocrit, metHb, glucose, [Cl-] and [NO2-] in plasma. In growth performance experiment, ba sa catfish was reared for 60 days in nitrite exposed condition. The results showed that the number of red blood cells, hemoglobin concentration, hematocrit and [Cl-] were significantly decreased while metHb and [NO2-] in plasma of fish were increased after exposure to nitrite of 0.22 mM and 0.44 mM NO2- treatments. Besides, weight gain, DWG and SGR were significantly decreased while FCR increased in the treatments of 0.22 mM and 0.44 mM NO2- after 60 days (p<0.05) compared with the control treatment. In general, the presence of nitrite in water might result in negative effects for ba sa catfish, and should be minimized in fish rearing systems.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của nitrite đến các chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá ba sa. Nghiên cứu được thực hiện với 4 nồng độ nitrite: không bổ sung nitrite (đối chứng), 0,09 mM, 0,22 mm và 0,44 mM NO2- và 3 lần lặp lại. Trong thí nghiệm ảnh hưởng của nitrite lên các chỉ tiêu sinh lý của cá ba sa, máu cá được thu ở các thời điểm 0; 24; 48; 72; 96 giờ; 7 ngày và 14 ngày sau khi bổ sung nitrite để đánh giá các chỉ tiêu hồng cầu, hemoglobin, hematocrit, metHb, glucose, [Cl-] và [NO2-] trong huyết tương. Thí nghiệm ảnh hưởng của nitrite lên tăng trưởng của cá ba sa được thực hiện trong 60 ngày. Kết quả cho thấy nitrite ở nồng độ 0,22 mM và 0,44 mM làm giảm số lượng hồng cầu, hemoglobin, hematocrit và ion Cl-, đồng thời làm tăng phần trăm metHb và nồng độ NO2- tích lũy trong huyết tương cá ba sa. Nitrite ở hai nồng độ này còn làm giảm tăng trọng, DWG, SGR và làm tăng FCR của cá so với nhóm đối chứng trong thời gian 60 ngày. Từ đó cho thấy sự hiện diện của nitrite gây ra các ảnh hưởng bất lợi đối với cá. Vì vậy, cần hạn chế sự tồn tại của nitrite trong quá trình ương cá ba sa.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Trần Phương Thảo, Trần Thị Phương Hằng, Nguyễn Thanh Phương, Mark Bayley và Đỗ Thị Thanh Hương, 2017. Ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá ba sa (Pangasius bocourti). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52b: 93-102.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 141-150
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 154-164
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 178-187
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 18-26
Tải về
trong Nguyễn Thanh Phương, Lam Mỹ Lan, Pham Thanh Liêm (2021) Trang: 84-103
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
Trong Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hà (2021) Trang: 96-134
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thủy sản
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...