Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 141-150
Tải về

Abstract

The aim of this study was to evaluate effects of successive dipterex treatments on fingerling striped catfish health (Pangasianodon hypophthalmus) through hematological parameters and growth. Fish were exposed with different concentrations of dipterex including: 0; 0.3; 0.6; 0.9 and 1.2 ppm. Each concentration of dipterex treatment was designed in triplicates and 0 ppm treatment was considered as control. The experiment was carried out within 60 days with fingerling in initial weight of 17.85±0.22 g/fish. Stocking density was 100 fish/m3. Sampling was done with 3 fish/tank at the beginning of experiment; day 1, day 4 and day 7 of exposed to dipterex. Results from this experiment indicated that numbers of erythrocytes decreased and numbers of leukocytes increased insignificantly (p>0.05) at day 4 when the fish were exposed to dipterex. However, both numbers of erythrocytes and leukocytes turned back to normal values after exposed to dipterex 7 days. Hematocrit value increased following to the increase of dipterex concentration, there was significant difference among high dipterex concentrations with control treatment (p<0.05). Daily weight gain (DWG) and FCR among treatments were not significant different (p>0.05). Survival rate (SR) ranged from 88.05±2.18% ?98.11±0.00% after experiment and there was significant difference with control treatment, reducing in SR when increasing in diffterex concentrations (p<0.05).

Keywords: Dipterex, Pangasianodon hypophthalmus, hematological

Title: Effects of successive Dipterex treatments on hematological parameters and growth of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerling

Tóm tắt

Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc sử dụng lặp lại Dipterex lên sức khỏe của cá tra thông qua các chỉ số huyết học và tăng trưởng. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức Dipterex: 0,3 ppm; 0,6 ppm; 0,9 ppm; 1,2 ppm và một nghiệm thức đối chứng 0 ppm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Mật độ 50 cá/bể 500L, khối lượng trung bình cá là 17,85±0,22 g/con. Thời gian thí nghiệm 60 ngày. Thu mỗi bể 3 cá tại các thời điểm gồm: ngày 0 (trước khi cho Dipterex), 1 ngày, 4 ngày và 7 ngày sau khi cho tiếp xúc với Dipterex. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi tiếp xúc với Dipterex, số lượng hồng cầu giảm và số lượng bạch cầu tăng lên ở thời điểm 4 ngày, sau đó trở lại trạng thái ban đầu sau 7 ngày. Tuy nhiên, giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Chỉ số hematocrit của cá tăng theo nồng độ Dipterex, tăng cao nhất ở thời điểm 4 ngày tiếp xúc Dipterex và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) ở các nồng độ cao so với nghiệm thức đối chứng. Tăng trưởng trên ngày và hệ số FCR của cá giữa các nghiệm thức chênh lệch không lớn và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tỉ lệ sống của cá sau 60 ngày dao động trong khoảng 88,05±2,18% đến 98,11±0,00% và giảm có ý nghĩa thống kê (p<0,05) theo sự gia tăng nồng độ Dipterex.

Từ khóa: Dipterex, Pangasianodon hypophthalmus, huyết học

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 154-164
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 178-187
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 18-26
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 93-102
Tải về
trong Nguyễn Thanh Phương, Lam Mỹ Lan, Pham Thanh Liêm (2021) Trang: 84-103
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
Trong Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hà (2021) Trang: 96-134
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thủy sản
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...