Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22a (2012) Trang: 154-164
Tải về

Abstract

Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) is a  popular freshwater fish species which is culturing and exporting a lot  in the MekongDelta. Low concentration of dissolved oxygen in the pond could affect directly or indirectly on the fish. The objective of this study was to evaluate effects of dissolved oxygen levels on the growth of the striped catfish. The study included two experiments on the effect of dissolved oxygen level on the growth and digestibility of striped catfish. The experiments was conducted in tanks (1 m3) with three different levels of oxygen saturation: 30%, 60% and 100% (2,38; 4,77 and 7,95 mgO2/l at 270C, respectively). The results showed that the growth rate, digestibility coefficients of feed, protein and energy of 100% oxygen saturation treatment were significantly higher than the two other treatments (30% and 60% of oxygen saturation) (p<0.05). The difference of survival rate, FCR and some hematology parameters was not significant (p>0.05) between the treatments of 30%, 60% and 100% saturation of dissolved oxygen levels. However, the plasma glucose concentration of 30% and 60% oxygen saturation treatments were significant higher than the treatment with 100% of oxygen saturation level (sampling at the 30th and 60th date). This means that the fish was stressed at the low dissolved oxygen level. The results of study showed that the fish performed the better growth at the high oxygen level (100% of oxygen saturation level) without any stress.

Keywords: Growth, digestion, Pangasianodon hypophthalmus

Title: Effects of dissolved oxygen levels on the growth and digestibility of catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Tóm tắt

Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) là đối tượng nước ngọt phổ biến đang được nuôi và xuất  khẩu chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hàm lượng oxy hòa tan trong ao nuôi thấp có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của cá. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của oxy hòa tan lên sinh trưởng của cá tra giai đoạn giống. Nghiên cứu được tiến hành với 2 thí nghiệm là: (i) ảnh hưởng của oxy lên tăng trưởng  và (ii) ảnh hưởng của oxy lên độ tiêu hóa của cá tra ở các mức 30%, 60% và 100% oxy bão hòa (tương ứng với 2,38; 4,77 và 7,95 mgO2/l ở nhiệt độ 270C) trong bể 1m3. Kết quả thí nghiệm cho thấy cá tra nuôi ở mức 100% oxy bão hòa có tốc độ tăng trưởng, độ tiêu hóa thức ăn, độ tiêu hóa đạm và năng lượng cao hơn  có ý nghĩa (p<0,05) so với khi nuôi ở mức 30% và 60% oxy bão hòa. Tỷ lệ sống, hệ số FCR và một số chỉ tiêu huyết học của cá tra giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tuy nhiên, hàm lượng glucose của cá tra khi nuôi ở hàm lượng oxy hòa tan 30% và 60% bão hòa cao hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với nghiệm thức 100% oxy bão hòa ở thời điểm thu mẫu 30 và 60 ngày, điều này có nghĩa là cá tra bị stress khi sống trong môi trường oxy thấp. Kết quả thí nghiệm cho thấy nuôi cá tra ở hàm lượng oxy hòa tan cao (100% bão hòa) sẽ cho tăng trưởng tốt nhất và cá không bị stress.

Từ khóa: Tăng trưởng, tiêu hóa, Pangasianodon hypophthalmus

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 141-150
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 178-187
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 18-26
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 93-102
Tải về
trong Nguyễn Thanh Phương, Lam Mỹ Lan, Pham Thanh Liêm (2021) Trang: 84-103
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
Trong Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hà (2021) Trang: 96-134
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thủy sản
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...