Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 126-134
Tải về

ABSTRACT

Experiments were conducted in 2005 and 2006 under screenhouse and field conditions to select some chemicals having the ability of induced resistance against anthracnose disease on cucumber. Under screenhouse condition, Salawin cultivar was induced  by seed treating or leaf spraying with either of five chemicals e.g. CaCl2 (100mM); CuCl2 (0,075 mM); Chitosan (100 ppm), K2HP04 (50mM) and Salicylic acid (4mM) or combined seed treating and leaf spraying. Mummy cultivar was used under field condition. Results showed that chitosan and CuClhad ability not only to limit the leison but also had long effectiveness. CaCl2 had early shown the ability of induced resistance but short effectiveness.Under field condition, CaCl2 (100mM); CuCl2 (0,075 mM) and Chitosan (100 ppm) gave high effectiveness. Among them, CaCl2 had shown long effect (42DAS).

Keywords: anthracnose, Colletotrichum lagenarium, cucumber, induced resistance

Title: Induced resistance against anthracnose disease on cucumber

TóM TắT

Thí nghiệm thực hiện năm 2005 và 2006 trong điều kiện nhà lưới và ngoài đồng nhằm tuyển chọn các hóa chất có khả năng kích kháng bệnh thán thư dưa leo. Thí nghiệm nhà lưới được thực hiện trên giống dưa Salawin, kích kháng bằng cách xử lý hạt hoặc phun lên lá hoặc kết hợp vừa xử lý hạt vừa phun lên lá với CaCl2 (100mM); CuCl2 (0,075 mM); Chitosan (100 ppm), K2HP04 (50mM) hoặc Salicylic acid (4mM). Thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện trên giống dưa Mummy 331và lây nhiễm tự nhiên. Kết quả ghi nhận ở điều kiện nhà lưới, chitosan và CuCl2 có khả năng ức chế sự phát triển vết bệnh và hiệu quả kéo dài và CaCl2 cho hiệu quả sớm nhưng ngắn. Trong điều kiện ngòai đồng, cả 3 hóa chất CaCl2 (100mM); CuCl2 (0,075 mM) và Chitosan (100 ppm) đều có hiệu qủa kích kháng cao; trong đó CaCl2 cho hiệu qủa kích kháng kéo dài đến 42 ngày sau khi gieo.

Từ khóa: thán thư dưa leo, kích thích tính kháng bệnh (kích kháng), nấm Colletotrichum lagenarium

Các bài báo khác
Số 16b (2010) Trang: 138-146
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 138-146
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 155-163
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 204-211
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 57-62
Tải về
2016 (2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
2016 (2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
(2015) Trang: 111-119
Tạp chí: Hội nghị khoa học bảo vệ Thực vật toàn quốc, Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2015
1 (2012) Trang: 211
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...