Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 155-163
Tải về

ABSTRACT

Identification of grain discoloration pathogens was carried out in 2006 under Laboratory of Plant Pathology condition of Department of Plant Protection. Samples were collected in the Mekong Delta i.e. Long An, Tien Giang, Vinh Long, Tra Vinh, An Giang, Dong Thap, Soc Trang and Hau Giang in Winter-Spring 2005-2006 and Summer-Autumn 2006. Infected grain were incubated under neon light or near- UV light by blotter method. Fungus was identified based on identification key following Barnett and Hunter (1973); Agrawal et al. (1989); Mew and Misra (1994); Miguel and Richard (2006). Results showed that 11 kinds of fungi were identified as Fusarium spp., Helminthosporium oryzae, Curvularia lunata, Diplodina sp., Trichoconis padwickii, Trichothecium sp., Nigrospora oryzae, Cercospora oryzae, Tilletia barclayana, Pyricularia oryzae and Alternaria sp.. Among them, Fusarium spp. is the most popular fungus but species have not identified yet. Results also showed that the occurrance of fungi was vary under light condition, the fungus Fusarium spp. was high occurred under neon light, whereas, Trichoconis padwickii was high occurred under near - UV light.

Keywords: grain discoloration disease, neon light, near- UV light, pathogens

Title: Identification of fungi causing grain discoloration disease on rice in the Mekong delta

TóM TắT

Công tác xác định nấm gây bệnh lem lép hạt lúa được thực hiện tại phòng thí nghiệm Bệnh cây của Bộ môn Bảo vệ Thực vật trong năm 2006. Mẫu bệnh được thu thập tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bao gồm Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang và Sóc Trăng trong vụ Đông Xuân 2005-2006 và Hè Thu 2006. Hạt lúa bệnh được ủ bằng phương pháp Blotter và để dưới ánh sáng đèn néon hoặc ánh sáng cận cực tím. Nấm được định danh dựa vào khóa phân loại của Barnett và Hunter (1973); Agrawal et al. (1989); Mew and Misra (1994); Miguel and Richard (2006). Kết quả ghi nhận có 11 loài nấm hiện diện được xác định là Fusarium spp., Helminthosporium oryzae, Curvularia lunata, Diplodina sp., Trichoconis padwickii, Trichothecium sp., Nigrospora oryzae, Cercospora oryzae, Tilletia barclayana, Pyricularia oryzae và Alternaria sp.. Trong đó, Fusarium là nấm hiện diện phổ biến nhưng chưa được xác định loài. Kết quả còn ghi nhận điều kiện ánh sáng cũng ảnh hưởng đến tần số xuất hiện của một số loài nấm như Fusarium spp. có tần số xuất hiện cao ở ánh sáng đèn néon và Trichoconis có tần số xuất hiện cao ở ánh sáng cận cực tím.

Từ khóa: Bệnh lem lép hạt, tác nhân gây bệnh, ánh sáng đèn neon, ánh sáng cận cực tím

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 126-134
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 138-146
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 138-146
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 204-211
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 57-62
Tải về
2016 (2016) Trang: 118-128
Tạp chí: Hội thào quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
2016 (2016) Trang: 50-56
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
(2015) Trang: 111-119
Tạp chí: Hội nghị khoa học bảo vệ Thực vật toàn quốc, Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2015
1 (2012) Trang: 211
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...