Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 22-28
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/12/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Synthesis gold nanostructure using extracts of lemon

Từ khóa:

Chanh, cấu trúc nano, hoá học xanh, vàng

Keywords:

Green chemistry, gold, lemon, nanostructure

ABSTRACT

Gold nanoparticles were synthesised by a redox method using gold chloride, extract of lemon, and polyvinylpyrrolidone as a stabilizer. The optimal conditions for synthesis of gold nanoparticle was obtained, including the ratio of lemon juice to Au+ of 1:1,  reaction time of 45 minutes, and reaction temperature of 65oC. UV-Vis spectrophotometer was used to detect the concentration of Au ions. The maximum of adsorption peaks were obtained in a range of 538 to 570 nm. At the optimal conditions, gold nanoparticles were analyzed using Transmission Electron Microscopy (TEM) to observe the surface characteristics. The average diameter of gold nanoparticles was 13,6 ± 5,48 nm that was determined by the TEM image and an imageJ software.

TóM TắT

Tổng hợp nano vàng bằng phương pháp oxi hóa khử, chất khử được sử dụng là dịch chiết chanh, chất oxi hóa là muối vàng chlorua (HAuCl4), chất ổn định là polyvinylpyrrolidone (PVP). Tỉ lệ Au+ và dịch chiết chanh 1:1, nhiệt độ phản ứng ở 65oC, và thời gian phản ứng là 45 phút là điều kiện tối ưu. Quang phổ hấp thụ UV-Vis được sử dụng để xác định sự hiện diện của nano vàng trong dung dịch sau phản ứng. Đỉnh hấp thụ cực đại nằm trong khoảng từ 538 - 570 nm. Mẫu nano vàng được tổng hợp dựa theo những điều kiện tối ưu. Sau đó, mẫu được tiến hành phân tích một số tính chất đặc trưng như: hình dáng nano vàng được xác định thông qua kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), kích thước trung bình hạt là 13,6 ± 5,48 nm được xác định bởi ảnh TEM và phần mềm Image J.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 42-46
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 45-53
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 63-68
Tải về
9 (2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
(2016) Trang:
Tạp chí: International Symposium for Young Chemical Engineers, Taipei, Taiwan, September 01 -03 2016
(2016) Trang:
Tạp chí: Hội nghị quốc tế về khoa học, kỹ thuật và công nghệ (SICEST 2016) được tổ chức tại Bangka, Indonesia từ ngày 09/11/2016 đến 10/11/2016
48 (2016) Trang: 109-116
Tạp chí: Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật các trường Đai học Kỹ thuật lần thứ 48
(2015) Trang: 158-164
Tạp chí: THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL ENGINEERING, FOOD AND BIOTECHNOLOGY ICCFB2015
90263 (2014) Trang:
Tạp chí: International Conference on Mechanical, Civil, and Material Engineering (ICMCME 2014); 11 -13 July 2014, Phuket , Thailand
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
1 (2013) Trang: 32
Tạp chí: THE 11th VIETNAM - JAPAN JOINT SYMPOSIUM
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 2012 International Cnference on Advances …
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 2012TMU-NTUST Joint Society
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 19th Regional Symposium …
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Journal of Materials Science
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: The 2nd Intertional Conference …
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: The 9th Asia-Pacific Chitin and CS Symposium
2 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Nano Life
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Journal Advance Science Letters
1 (2010) Trang: 1
Tạp chí: The 11th International Conference on Chitin and CS & …
79 (2010) Trang: 1
Tạp chí: Carbohydrate Polymymers
1 (2010) Trang: 1
Tạp chí: The 13th Asia Pacific Confederation …
5 (2010) Trang: 1
Tạp chí: Biomedical Material
1 (2009) Trang: 1
Tạp chí: TERMIS World Congress 2009 …
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...