Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 45-53
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/06/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

Removal of copper (II) ions by using rice husk ash

Từ khóa:

Tro trấu, hấp phụ, ion Cu(II)

Keywords:

Rice husk ash, absorption, Cu(II) ions

ABSTRACT

Rice husk ash was obtained after burning of rice husk in the air. The rice husk ash was then calcinated at 650oC for 1 hour to produce activated rice-husk ash (RHA). The main composition of RHA was is activated silica which can be used to remove Cu(II) ions by batch adsorption method. The IR spectra, XRD patterns, SEM images and BET adsorption were used to determine the silica structural composition and characteristics of RHA. In this research, The RHA was applied for the removal of Cu(II) ions using by anbatch adsorption method. The batch adsorption was used in this research. The factors affecting the absorption of Cu(II) ions under investigation includedeffects of the main parameters were investigated, including: pH, adsorbent amounts, contact time and the initial concentration of Cu(II). The maximum adsorbtion capacity of RHA for Cu (II) ions was 4,1 mg/g.

TóM TắT

Vỏ trấu được đốt cháy ngoài không khí, sau đó sản phẩm được nung trong lò nung ở nhiệt độ 650oC trong thời gian 1 giờ. Sản phẩm tro trấu (RHA) thu được chứa nhiều silica tinh thể và được ứng dụng cho việc loại bỏ ion Cu(II) bằng phương pháp hấp phụ. Các phương pháp phân tích phổ hồng ngoại (FTIR), phổ nhiễu xạ tia X (XRD), ảnh dưới kính hiển vi điện tử quét (SEM) và hấp phụ BET được sử dụng để xác định thành phần cấu trúc silica trong RHA và các đặc tính của RHA. Bể hấp phụ gián đoạn được tiến hành để khảo sát khả năng loại bỏ ion Cu (II) trong nghiên cứu này. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ được khảo sát gồm có: pH, lượng chất hấp phụ, thời gian tiếp xúc và nồng độ đầu của ion Cu(II). Dung lượng hấp phụ cực đại của RHA đối với ion Cu(II) là 4,1 mg/g.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 22-28
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 42-46
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 63-68
Tải về
9 (2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
(2016) Trang:
Tạp chí: International Symposium for Young Chemical Engineers, Taipei, Taiwan, September 01 -03 2016
(2016) Trang:
Tạp chí: Hội nghị quốc tế về khoa học, kỹ thuật và công nghệ (SICEST 2016) được tổ chức tại Bangka, Indonesia từ ngày 09/11/2016 đến 10/11/2016
48 (2016) Trang: 109-116
Tạp chí: Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật các trường Đai học Kỹ thuật lần thứ 48
(2015) Trang: 158-164
Tạp chí: THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL ENGINEERING, FOOD AND BIOTECHNOLOGY ICCFB2015
90263 (2014) Trang:
Tạp chí: International Conference on Mechanical, Civil, and Material Engineering (ICMCME 2014); 11 -13 July 2014, Phuket , Thailand
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
1 (2013) Trang: 32
Tạp chí: THE 11th VIETNAM - JAPAN JOINT SYMPOSIUM
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 2012 International Cnference on Advances …
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 2012TMU-NTUST Joint Society
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 19th Regional Symposium …
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Journal of Materials Science
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: The 2nd Intertional Conference …
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: The 9th Asia-Pacific Chitin and CS Symposium
2 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Nano Life
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Journal Advance Science Letters
1 (2010) Trang: 1
Tạp chí: The 11th International Conference on Chitin and CS & …
79 (2010) Trang: 1
Tạp chí: Carbohydrate Polymymers
1 (2010) Trang: 1
Tạp chí: The 13th Asia Pacific Confederation …
5 (2010) Trang: 1
Tạp chí: Biomedical Material
1 (2009) Trang: 1
Tạp chí: TERMIS World Congress 2009 …
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...