Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 42-46
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/11/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Synthesis of micro-sized zeolite using kaolin

Từ khóa:

Phản ứng thủy nhiệt, kaolin, zeolite 4A

Keywords:

Hydrothermal reaction, kaolin, zeolite 4A

ABSTRACT

Zeolite 4A, a white powder, was synthesized by the hydrothermal reaction of activated kaolin (metakaolin) derived from commercial kaolin, a low cost mineral, with sodium aluminate. The Southern Vietnam-kaolin was used as an alternative cheap raw material to sodium tripoly phosphate for the synthesis of zeolite 4A used in washing powder production. The process was carried out by hydrothermal treatment of metakaolin with aqueous solution of alkali sodium hydroxide (NaOH). In this study, the influence of the aging time and the amount of zeolite 4A crystal on the yield of the product was investigated. The characteristics and morphology of zeolite 4A crystals were determined using scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD). The particles had a cubic shape with characteristics of standard zeolite 4A

TÓM TẮT

Zeolite 4A là sản phẩm bột màu trắng, được tổng hợp bằng phản ứng thủy nhiệt kaolin hoạt hóa (metakaolin), sản phẩm chuyển hóa của kaolin thương mại, một loại khoáng có giá rẻ, có bổ sung sodium aluminate. Việc sử dụng kaolin miền Nam Việt Nam như là một nguyên liệu giá rẻ để tổng hợp Zeolite 4A thay thế cho sodium tripoly phosphate trong sản xuất bột giặt được thực hiện bằng cách xử lý thủy nhiệt metakaolin với dung dịch kiềm natri hydroxide (NaOH). Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của thời gian già hóa, lượng mầm zeolite lên hình dạng và hiệu suất sản phẩm đã được nghiên cứu. Hình dạng, kích thước của zeolite 4A được xác định bằng ảnh hiển vi điện tử quét (SEM). Cấu trúc tinh thể zeolite 4A được xác định bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD). Kết quả cho thấy chúng có hình khối lập phương với những tính chất đặc trưng của zeolite 4A.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 22-28
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 45-53
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 63-68
Tải về
9 (2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
(2016) Trang:
Tạp chí: International Symposium for Young Chemical Engineers, Taipei, Taiwan, September 01 -03 2016
(2016) Trang:
Tạp chí: Hội nghị quốc tế về khoa học, kỹ thuật và công nghệ (SICEST 2016) được tổ chức tại Bangka, Indonesia từ ngày 09/11/2016 đến 10/11/2016
48 (2016) Trang: 109-116
Tạp chí: Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật các trường Đai học Kỹ thuật lần thứ 48
(2015) Trang: 158-164
Tạp chí: THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL ENGINEERING, FOOD AND BIOTECHNOLOGY ICCFB2015
90263 (2014) Trang:
Tạp chí: International Conference on Mechanical, Civil, and Material Engineering (ICMCME 2014); 11 -13 July 2014, Phuket , Thailand
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
1 (2013) Trang: 32
Tạp chí: THE 11th VIETNAM - JAPAN JOINT SYMPOSIUM
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 2012 International Cnference on Advances …
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 2012TMU-NTUST Joint Society
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 19th Regional Symposium …
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Journal of Materials Science
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: The 2nd Intertional Conference …
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: The 9th Asia-Pacific Chitin and CS Symposium
2 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Nano Life
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Journal Advance Science Letters
1 (2010) Trang: 1
Tạp chí: The 11th International Conference on Chitin and CS & …
79 (2010) Trang: 1
Tạp chí: Carbohydrate Polymymers
1 (2010) Trang: 1
Tạp chí: The 13th Asia Pacific Confederation …
5 (2010) Trang: 1
Tạp chí: Biomedical Material
1 (2009) Trang: 1
Tạp chí: TERMIS World Congress 2009 …
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...