Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 136-144
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/02/2013

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Roles of fisheries in social economic developments in the Mekong delta, Vietnam

Từ khóa:

Cá da trơn, phát triển thủy sản, sản lượng, tôm sú

Keywords:

fisheries, Mekong delta, household, yield, catfish and shrimp

ABSTRACT

An assessment of roles and potential of the fisheries sector of the provinces in the Mekong Delta (MD) were studied by reviewing data. Results found that Kien Giang and Ca Mau provinces had the highest production from marine fishing; while An Giang and Dong Thap provinces had the highest production of inland provinces. Fisheries in the MD rapidly increased since 2000, black tiger shrimp and catfish were mainly products of aquaculture. However, fisheries activities are facing with several problems such as decline aquatic resources; reduction of farmers;s income by high production cost and low selling price. Results also found that positive relationship between fisheries products and grossdDomestic product (GDP) in all of the provinces.

TóM TắT

Vai trò và tiềm năng của thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã được phân tích, đánh giá thông qua dữ liệu sẵn có. Kết quả thấy sản lượng khai thác cao nhất ở những tỉnh ven biển là Kiên Giang và Cà Mau, những tỉnh nội địa là An Giang và Đồng Tháp. Nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh từ năm 2000, tôm sú và cá da trơn là đối tượng chính trong nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, ngành thủy sản còn gặp nhiều khó khăn như nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, người nuôi không có lãi do giá thủy sản  nguyên liệu thấp, chi phí sản xuất cao. Kết quả cũng thấy có mối tương quan thuận giữa sản lượng thủy sản và tổng sản phẩm nội địa GDP ở tất cả các tỉnh.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 109-115
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 110-118
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 143-152
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 198-202
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
(2015) Trang:
Tạp chí: International conference on Marine biotechnology and environment, at Nha Trang University, 13-14 June, 2015
(2014) Trang: 16
Tạp chí: International conference on aquaculture and environment, A focus in the Mekong Delta, Vietnam
(2014) Trang: 186
Tạp chí: IFS 2014, 4 th International Fisheries Symposium, at JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th,2014
1 (2012) Trang: 246
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: IFS 2012
25 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: Asian Fisheries Science
1 (2012) Trang: 534
Tạp chí: Hội nghị Khoa học trẻ ngành thủy sản lần thứ III
1 (2011) Trang: 93
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: Hội nghị Khoa học thủy sản lần thứ 4
1 (2011) Trang: 46
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: International Fisheries Symposium …
(2008) Trang:
Tác giả: Trần Văn Việt,
Tạp chí: Proceedings of the 11th international symposium on the efficient application preservation of Marine biological resources
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...