Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 110-118
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/04/2016

Ngày chấp nhận: 23/12/2016

 

Title:

Evaluating the status of red tilapia (Oreochromis spp) in cage culture in Tien river upstream of Vinh Long province

Từ khóa:

Cá điêu hồng, nuôi lồng bè, Vĩnh Long

Keywords:

Red tilapia, cage culture, Vinh Long

ABSTRACT

A study to evaluate the status of red tilapia culture in the cage on Tien river, where is located on upstream region of Vinh Long province during period of 2010-2014. GIS and Remote sensing were applied to create the cultural region map, AIC is used to identify the optimal model in multivariable regression equations, probability density function was applied to idensity effective economic of culture during various years.  Results found that there are increasing in both of area of cultural region and volume of the cages among the communes with various levels, farmers often stocked 1-2 crops/year, average surval rate of fish was about 65%, and yield was 23-62 kg/m3/crop. The yield had related to density stocking and survival rate. This cultural type had high cost and depended on market demand and environment. It was over 50% of fish farmers was lost in 2012, because oversupply in market, it created low price of marketable size fish, but it was temporal stage. The issue is now overcome throught market development, and fish farmers almost has net profit from 20-250 thousand VND/m3/crop from 2010 to 2014. Red tilapia is developing and it is corresponding with fisheries section.

TÓM TẮT

Nghiên cứu đánh giá tình hình nuôi cá điêu hồng nuôi lồng bè trên sông Tiền thuộc thượng nguồn của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2010-2014. GIS và viễn thám đã được ứng dụng để xác định vùng nuôi, tiêu chuẩn AIC đã được sử dụng để tìm mô hình tối ưu trong các mô hình hồi quy đa biến, hàm mật độ phân phối xác đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi qua các năm khác nhau. Kết quả cho thấy số lượng bè và thể tích bè tăng dần ở các xã trong vùng nghiên cứu, có từ 1-2 vụ nuôi trong năm, tỷ lệ sống trung bình 65%, năng suất từ 23-62 kg/m3/vụ, năng suất có liên quan đến mật độ và tỷ lệ sống, nghề này chi phí sản xuất lớn, phụ thuộc nhiều vào thị trường và môi trường. Hầu hết các hộ nuôi đều có lãi từ 20-250 ngàn đồng/m3/vụ từ năm 2010 đến 2014, tuy nhiên, năm 2012 do cung vượt quá cầu làm giảm giá cá thương phẩm, gây hơn 50% hộ nuôi bị lỗ.  Tình hình đã được khắc phục thông qua phát triển thị trường, nghề nuôi cá điêu hồng hiện đang phát triển, phù hợp với chủ trương phát triển của ngành thủy sản.

Trích dẫn: Trần Văn Việt, 2016. Đánh giá tình hình nuôi cá điêu hồng (Oreochromis spp) trong lồng bè ở sông Tiền vùng thượng nguồn tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47b: 110-118.

       

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 109-115
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 136-144
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 143-152
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 198-202
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
(2015) Trang:
Tạp chí: International conference on Marine biotechnology and environment, at Nha Trang University, 13-14 June, 2015
(2014) Trang: 16
Tạp chí: International conference on aquaculture and environment, A focus in the Mekong Delta, Vietnam
(2014) Trang: 186
Tạp chí: IFS 2014, 4 th International Fisheries Symposium, at JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th,2014
1 (2012) Trang: 246
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: IFS 2012
25 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: Asian Fisheries Science
1 (2012) Trang: 534
Tạp chí: Hội nghị Khoa học trẻ ngành thủy sản lần thứ III
1 (2011) Trang: 93
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: Hội nghị Khoa học thủy sản lần thứ 4
1 (2011) Trang: 46
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: International Fisheries Symposium …
(2008) Trang:
Tác giả: Trần Văn Việt,
Tạp chí: Proceedings of the 11th international symposium on the efficient application preservation of Marine biological resources
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...