Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 30-37
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/05/2013

Ngày chấp nhận: 29/10/2013

 

Title:

Water pollution assessment of Cai Khe canal throughthe distribuion of benthic invertebrates

Từ khóa:

Ô nhiễm, động vật đáy, ASTP, Limnodrilus hoffmeisteri

Keywords:

Polltion, benthic invertebrates, ASTP, Limnodrilus hoffmeisteri

ABSTRACT

The assessment of the benthic invertebrates distribution on the Cai Khe canal was carried out at the end of the rainy season and mid of the dry season. The results showed that there were 30 species of benthic invertebrates of 5 classes including oligochaete, polychaete, Bivalve, Gastropod and insect. The worm Limnodrilus hoffmeisteri was indicated for the pollution of organic matter in the water body. According to the ranking by the ASPT index, the Cai Khe canal was polluted from low to high level. The diversity index at the sampling sites on the water body was rather low (ranging from 0.05 to 1.96) and it was not similar to the ASPT index for evaluating pollution of a water body.

TóM TắT

Việc nghiên cứu sự phân bố của động vật đáy trên rạch Cái Khế được tiến hành hai đợt vào cuối mùa mưa và giữa mùa khô nhằm đánh giá sự thay đổi chất lượng nước trên thủy vực ô nhiễm hữu cơ. Kết quả đã phát hiện được 30 loài động vật đáy thuô?c 5 lơ?p la? Oligochaeta, Polygochaeta, Bivalvia, Gastropodae và Insecta. Loài Limnodrilus hoffmeisteri xuất hiện trên toàn bộ các điểm khảo sát trong suốt quá trình khảo sát biểu thị tính ô nhiễm hữu cơ của thủy vực. Kết quả phân hạng chất lượng nước theo ASTP cho thấy rạch Cái Khế đang ô nhiễm ở mức từ khá đến ô nhiễm nặng. Chỉ số đa dạng sinh học tại các vị trí trên thủy vực tương đối thấp, biến động ở mức từ 0,05 - 1,96 và chỉ số này tại các điểm có ít sự tương đồng với chỉ số ASPT.

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 18-27
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 38-46
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 51-57
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 85-94
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 9-17
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...