Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 18-27
Tải về

Abstract

Using benthic invertebrates to assess the pollution on the Tambot canal (Longxuyen) caused by domestic waste was investigated from 2007 to 2008. The result showed that the benthic taxa was poor  with 11 species belong to 5 groups including oligochaete, polychaete, insect, gastropod and bivalve in this area. The density of benthic invertebrates was very high fluctuating from 450 to 26220 ind/m2 by the mostly contributing of Limnodrilus hoffmeisteri. The biomass of benthic invertebrates was mainly obtained from biomass of bivalve species. The result of analyzing the similarity by PRIMER V at the 30% level is similar to the assessment of the organic pollution according to RBP III.

Keywords: benthic invertebrate, RBP, Primer V

Title: Using zoobenthos indices for assessment of the polluted water in Tam Bot canal, Long Xuyen, An Giang province

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng động vật đáy để đánh giá sự ô nhiễm nước thải sinh hoạt tại rạch Tầm Bót, Long Xuyên được thực hiện vào mùa mưa và mùa khô trong năm 2007 - 2008. Kết quả cho thấy trong khu vực này thành phần loài sinh vật đáy kém phong phú, với 11 loài thuộc 5 nhóm: Oligochaeta, Polychaeta, Insecta, Gastropoda, và Bivalvia. Số lượng động vật đáy biến động rất lớn, từ 450 đến 26.220 ct/m2 do sự đóng góp của loài Limnodrilus hoffmeisteri. Sinh khối động vật đáy do lớp hai mảnh vỏ quyết định. Khi phân tích tính tương đồng bằng phần mềm PRIMER V, ở mức 30% cho kết quả trùng hợp với thang đánh giá mức độ ô nhiễm hữu cơ theo RBP III.

Từ khoá: động vật đáy, RBP, Phần mềm PRIMER 

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 30-37
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 38-46
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 51-57
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 85-94
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 9-17
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...