Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 51-57
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/05/2013

Ngày chấp nhận: 24/12/2013

 

Title:

Assessment of the pollution on Sang Trang canal bases on the distribution of benthic invertebrates

Từ khóa:

Động vật đáy, ô nhiễm nước, ASPT

Keywords:

Benthic invertebrates, water pollution, ASPT

ABSTRACT

The study on the distribution of benthic invertebrates on the Sang Trang canal was carried out twice (the end of rain season and mid of drain season) to evaluate the water quality changes according to the pollution caused by waste water of the Can Tho industrial zone. Twenty-eight benthic invertebrate species were found, belonging to 15 families. Amongst those, Bivalve and Gastropod were of rich species and the worm Limnodrilus hoffmeisteri appeared on each sampling position with high density. The findings showed that the organic matter led to continuous pollution of the Sang Trang canal. The pollution on the canal was characterized from fair to serious levels (low ASPT score).

TóM TắT

Việc nghiên cứu sự phân bố của động vật đáy trên rạch Sang Trắng được tiến hành hai đợt vào cuối mùa mưa và giữa mùa khô nhằm đánh giá sự thay đổi chất lượng nước trên thủy vực bị ô nhiễm do nước thải khu công nghiệp ở Cần Thơ. Kết quả đã phát hiện được 28 loài động vật đáy thuộc 15 họ, trong đó lớp Bivalvia và Gastropoda có số loài nhiều nhất. Loài Limnodrilus hoffmeisteri luôn xuất hiện trên các điểm khảo sát với mật độ cao, thể hiện tình trạng ô nhiễm hữu cơ luôn diễn ra ở rạch Sang Trắng. Điểm số ASPT thấp thể hiện môi trường trên rạch Sang Trắng bị ô nhiễm từ mức độ khá cho đến nặng.

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 18-27
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 30-37
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 38-46
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 85-94
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 9-17
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...