Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 38-46
Tải về

Abstract

Investigating the distribution of zooplankton on Caikhe canal was carried out every week in the low and high tide in the same day from January to March, 2010. Results showed that the taxa of rotifera and protozoan increased from the Hau river to the inner of Caikhe canal. The rotifera taxa took apart from 51 to 100% on the composition, particularly the species Filinia longiseta always appear in the sampling times and sampling positions. The Copepod taxa were poor and rare. The density of zooplankton fluctuated from 11334 to 845405 ind./m3, in which rotifera took apart of 11% - 100% on amount of invertebrate plankton. Particularly amount of Filinia longiseta was found with the ratio of 45.3 - 93.5% at the position around Nguyen Van Cu bridge where is the most polluted area.

Keywords: zooplankton, Cai Khe canal, Can Tho

Title: Characteristics of zooplankton on Cai Khe creek, Can Tho city in the dry season

Tóm tắt

Nghiên cứu sự phân bố của động vật nổi trên rạch Cái Khế được tiến hành hàng tuần từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 4 năm 2010 vào lúc nước lớn và nước ròng trong ngày. Kết quả cho thấy số loài trùng bánh xe và động vật nguyên sinh tăng dần khi đi từ sông Hậu vào sâu trong rạch Cái Khế. Trùng bánh xe chiếm từ 51% - 100% trong tổng số loài, riêng loài Filinia longiseta luôn xuất hiện ở tất cả các đợt thu mẫu và các điểm đã khảo sát. Lớp phụ Giáp xác chân chèo có rất ít loài và ít xuất  hiện. Số lượng động vật nổi biến động từ 11334 ct/m3 đến 845405 ct/m3, trong đó trùng bánh xe  chiếm 11% - 100%. Đặc biệt ở điểm cầu Nguyễn Văn Cừ, nơi ô nhiễm nhất, có loài Filinia longiseta luôn xuất hiện với tỉ lệ từ 45,3% - 93,5% trong tổng số lượng động vật nổi.

Từ khóa: động vật nổi, rạch Cái Khế, Cần Thơ

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 18-27
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 30-37
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 51-57
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 85-94
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 9-17
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...