Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 224-234
Tải về

ABSTRACT

The study was conducted to isolate the Lactobacillus sp. strains having good characteristics to produce probiotics and bacteriocin for using in striped catfish farming. Forty-five Lactobacillus sp. strains were isolated from gastrointestinal tract of striped catfish and tilapia (Oreochromis niloticus) which were sampled from Can Tho, Vinh Long, Ben Tre, Tra Vinh and Hau Giang provinces. All isolates inhibited Aeromonas hydrophila but there were 43 strains having antibacterial activity against Edwardsiella ictaluri by agar spot testing method. Among these strains, only strain Lb12 produced bacteriocin which inhibited growth of both E. ictaluri and A. hydrophila. Further experiments on Lb12 showed that in MRS broth (control medium) bacteriocin activity was 80AU/ml. However, in MRS broth supplemented with yeast extract at 2% and 3% (w/v) bacteriocin production was stimulated to 160AU/ml. The identification by sequencing of 16S ribosomal RNA gene revealed that, strain Lb12 has 100% identity to Lactobacillus suntoryeus LH5  (by BLASTN search on Genbank of NCBI). 

Keywords: Aeromonas hydrophila, antibacterial, bacteriocin, Edwardsiella ictaluri, Lactobacillus suntoryeus

Title: Isolation of Lactobacillus sp. inhibitting bacteria causing ?red-sore disease? and ?white spot in the internal organs? on Pangasianodon hypophthalmus

TóM TắT

Đề tài được thực hiện với mục đích tìm ra dòng Lactobacillus sp. có những đặc tính tốt để sản xuất probiotics và bacteriocin trong phòng và trị bệnh cho cá tra. Từ các mẫu cá thu ở Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Hậu Giang đã phân lập được 45 dòng Lactobacillus sp. Tất cả chúng đều ức chế Aeromonas hydrophila nhưng chỉ 43 dòng có khả năng ức chế Edwardsiella ictaluri khi được kiểm tra bằng phương pháp nhỏ giọt. Chỉ duy nhất dòng Lb12 sinh bacteriocin ức chế cả hai loài vi khuẩn gây bệnh trên. Hoạt tính bacteriocin của dòng Lb12 tăng gấp đôi (160 AU/ml) so với môi trường đối chứng MRS broth (80 AU/ml) khi bổ sung yeast extract 2%w/v và 3%w/v. Kết quả định danh bằng phương pháp giải trình tự đoạn gen 16S ribosomal RNA cho thấy dòng Lb12 đồng hình 100% với Lactobacillus suntoryeus LH5 (sử dụng phần mềm tìm kiếm BLASTN trên ngân hàng dữ liệu gen của NCBI).

Từ khóa: Aeromonas hydrophila, kháng khuẩn, bacteriocin, Edwardsiella ictaluri, Lactobacillus suntoryeus

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 162-170
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 193-202
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 194-203
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 203-212
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 205-212
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 21-27
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 226-231
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 27-35
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 56-63
Tải về
1 (2013) Trang: 430
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 126
Tạp chí: CAAB 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: The 3rd Young Scientist Seminar In the Asian Core Program (2008-2012) In the JENESYS Program (2009-2010)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...