Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 162-170
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/01/2013

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Extraction of bromelain enzyme from pineapple waste

Từ khóa:

Ammonium sulphate, bromelain, chồi ngọn khóm, Câ?u Đu?c (Hâ?u giang), sấy chân không

Keywords:

Ammonium sulphate, bromelain, Cau Duc (Hau Giang), pineapple peaked-shoots, vacuum drying

ABSTRACT

This research aimed to study the effect of some factors such as: (i) precipitating agents (acetone, ethanol, ammonium sulfate); (ii) ammonium sulfate concentrations (60, 70, 80%) and precipitation temperatures (27oC and 4oC and (iii) drying methods (freeze-drying, vacuum drying and by H2SO4) on bromelain preparation extracted from pineapple peaked-shoots.

The research results showed that 82,86, 71,19 and 66,19% enzyme activity recovery when precipitated by acetone, ethanol and ammonium sulfate, respectively. The appropriate concentration of ammonium sulfate and temperature for bromelain precipitation were 80% (v/v) and 27 oC, respectively. Vacuum drying (at 35oC for 9 hours) was the most effective method for obtaining white bromelain powder with the moisture content below 8%; 74,74% activity recovery compared with the total activity in the crude extract.

TóM TắT

Nghiên cứu na?y nhă?m mu?c đi?ch kha?o sa?t a?nh hươ?ng cu?a các yếu tố
như: (i) ảnh hưởng của tác nhân tủa (acetone, ethanol, ammonium
sulfate); (ii) ammonium sulfate (60, 70, 80%) và nhiệt độ kết tủa
(27 oC và 4 oC) và (iii) phương pháp sấy (đông khô, chân không và bằng H2SO4) đến sản phẩm enzyme bromelain trích ly từ chồi ngọn khóm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt ti?nh enzyme bromelain của chồi ngọn khóm thu hô?i khi tủa bằng acetone cho kết quả (82,86%) cao hơn hoạt tính enzyme thu hồi khi kết tủa bằng ethanol (79,19%) va? ammonium sulfate (66,19%). Nồng độ ammonium sulfate 80% (w/v) bão hòa và nhiệt độ kết tủa 27 oC thích hợp cho kê?t tu?a bromelain. Sấy chân không (35oC trong 9 giờ) cho hiê?u qua? thu nhận bột bromelain thành phẩm cao, sản phẩm có màu trắng, độ ẩm thấp hơn 8%, hiệu suất thu hồi hoạt tính enzyme 74,74%.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 125-133
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 193-202
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 194-203
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 203-212
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 205-212
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 21-27
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 224-234
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 226-231
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 27-35
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 56-63
Tải về
1 (2013) Trang: 430
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 126
Tạp chí: CAAB 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: The 3rd Young Scientist Seminar In the Asian Core Program (2008-2012) In the JENESYS Program (2009-2010)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...