Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/05/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

The effect of organic fertilizers on yield and quality of mangosteen fruits in Cau Ke district, Tra Vinh province

Từ khóa:

Phân hữu cơ, măng cụt, năng suất, phẩm chất, múi trong, xì mủ bên trong

Keywords:

Organic fertilizer, mangosteen, yield, quality, translucent flesh disorder, inner gamboge disorder

ABSTRACT

Purpose of the study is to evaluate the effect of organic fertilizers on yield and quality of  mangosteen fruits at Cau Ke district of Tra Vinh province, 2011/2012 crop season on the twenty four-year-old trees. The experimental design was Completely Randomized, including five treatments are five dosages of organic fertilizer (0, 10, 20, 40, and 80 kg.tree-1), with four replications, each replication had one tree and organic fertilizers applied right after the fruit harvest (2010/2011 crop season). The amount of inorganic fertilizers was applied evenly for all treatments,  divided into 3 times: (i) 3kg.tree-1 NPK 20-20-10 together with  organic fertilizer, (ii) 2kg.tree-1 NPK 8-24-24 at 2 weeks after budding and (iii) 2kg.tree-1 NPK 13-13-20 at 3-4 weeks after flowering. Results showed that organic fertilizers had effect on yield and quality of mangosteen fruits through the  improvement of  soil physico-chemical properties. Applying 40 or 80 kg.tree-1 increased yields compared with noorganic fertilizer from 12.5 to 14.3 kg.tree-1, applying 20 to 80 kg.tree-1 increased pH index of fruit flesh and translucent flesh disorder ratio, applying 40 or 80 kg.tree-1 reduced  the Brix degree and inner gamboge disorder ratio. Organic fertilizer limited the sudden changes of  soil moisture, increased porosity and water holding capacity of soil as well as organic matter content, available N  and P, exchangeable K and Ca in soil.

TóM TắT

 Mục đích của nghiên cứu là để đánh giá ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ bón đến năng suất và phẩm chất trái măng cụt tại huyện Cầu Kè ? tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2011/2012 trên cây măng cụt 24 năm tuổi. Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm có 5 nghiệm thức là 5 lượng phân hữu cơ bón (0, 10, 20, 40, và 80 kg.cây-1), mỗi nghiệm thức được lặp lại 4 lần, mỗi lần tương ứng 1 cây, phân hữu cơ bón ngay sau khi thu hoạch trái (mùa vụ 2010/2011). Lượng phân vô cơ sử dụng trên tất cả các nghiệm thức là như nhau, được chia làm 3 lần bón: lần đầu bón 3 kg.cây-1 NPK 20-20-10 cùng với phân hữu cơ, lần hai bón 2 kg.cây-1 NPK 8-24-24 sau khi nhú đọt 2 tuần, và lần 3 bón 2 kg.cây-1 NPK 13-13-20 sau khi trổ hoa 3-4 tuần. Kết quả cho thấy lượng phân hữu cơ bón có ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất trái măng cụt qua việc cải thiện đặc tính lý ? hóa đất. Bón 40 hay 80 kg.cây-1 làm tăng năng suất so với không bón từ 12,5 đến 14,3 kg.cây-1, bón 20 đến 80 kg.cây-1 làm tăng chỉ số pH thịt trái và tỷ lệ trái bị múi trong, bón 40 hay 80 kg.cây-1 làm giảm độ Brix và tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong. Bón phân hữu cơ làm hạn chế sự biến động ẩm độ đất, làm tăng độ xốp và khả năng giữ nước của đất, tăng hàm lượng chất hữu cơ, N và P hữu dụng, K và Ca trao đổi trong đất.

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 11-19
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 244-253
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 58-68
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 61-68
Tải về
(2008) Trang:
Tạp chí: Hội nghị KHCN Tuổi trẻ các Trường ĐH và CĐ Khối Nông – Lâm – Ngư – Toàn quốc lần II
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...