Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 244-253
Tải về

ABSTRACT

This study was caried out to determine the optimal concentration of paclobutrazol (PBZ) and Potassium chlorate (KClO3) as collar drenching on the flowering of thirteen-year-old mangosteen trees in Cau Ke district - Tra Vinh province, 2009/2010 season. The factorial experiment with two factors was arranged in randomized completely design, three replications, each replication had a tree. The first factor was PBZ concentrations (0; 1.0 and 2.0 g a.i./m canopy diameter) and the second factor was KClO3 concentrations (0; 20 and 40 g a.i./m canopy diameter). Paclobutrazol and KClO3 were applied as collar drenching when the leaves were 2.0-month-old. The results showed that PBZ and KClO3 did not affected on flowering time and increased flowering ratio as well as yield. Trees treated with PBZ at 1.0 or 2.0 g a.i. per meter of canopy diameter had flowering ratio and yield higher than that of non-treated ones. The results also showed that trees treated with KClO3 at 20 or 40 g a.i a.i. per meter of canopy diameter had also flowering ratio and yield higher than that of non-treated ones. Treating PBZ 1,0 g a.i. combination with KClO3 at 40 g a.i. or PBZ 2,0 g a.i. combination with KClO3 at 20 g a.i. /m canopy diameter had flowering ratio and yield higher than those of other combinatorial interactions; however; treating PBZ 2,0 g a.i. combination with KClO3 at 40 g a.i. /m canopy diameter decreased flowering ratio and yield. Both PBZ and KClO3 decreased fruit size and effected on the ratio of inner gamboges of mangosteen fruit.

Keywords: Paclobutrazol, Chlorate kali, collar drenching, flowering, mangosteen

Title:   Effect of paclobutrazol and potassium chlorate as collar drenching on flower induction, yield, and quality of mangosteen (Garcinia mangostana L.) in Cau Ke district - Tra Vinh province

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm xác định nồng độ tối hảo của paclobutrazol (PBZ) và Chlorate kali (KClO3) tưới vào đất đến sự ra hoa của cây măng cụt 13 năm tuổi tại huyện Cầu Kè ? tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2009/2010. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, có ba lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng một cây. Nhân tố thứ nhất là nồng độ PBZ (0; 1,0; và 2,0 g a.i./m đường kính tán) và nhân tố thứ hai là nồng độ KClO3 (0; 20; và 40 g a.i./m đường kính tán). Paclobutrazol và KClO3 được áp dụng bằng cách tưới vào đất khi lá 2,0 tháng tuổi. Kết quả cho thấy PBZ và KClO3 không ảnh hưởng đến thời gian ra hoa và làm gia tăng tỷ lệ ra hoa cũng như năng suất. Cây xử lý với PBZ 1,0 hoặc 2,0 g a.i. có tỷ lệ ra hoa và năng suất cao hơn cây không xử lý. Kết quả cũng cho thấy cây xử lý với KClO3 20 hoặc 40 g a.i. cũng có tỷ lệ ra hoa và năng suất cao hơn cây không xử lý. Xử lý PBZ 1,0 g a.i. kết hợp với KClO3 40 g a.i. hoặc PBZ 2,0 g a.i. kết hợp với KClO3 20 g a.i. /m đường kính tán có tỷ lệ ra hoa và năng suất cao hơn các tổ hợp tương tác khác; tuy nhiên, xử lý PBZ 2,0 g a.i. kết hợp với KClO3 40 g a.i. /m đường kính tán làm giảm tỷ lệ ra hoa và năng suất. Cả PBZ và KClO3 đều làm giảm kích thước và có ảnh hưởng tỷ lệ xì mủ bên trong trái măng cụt.

Từ kho?a: Paclobutrazol, Chlorate kali, tưới vào đất, ra hoa, măng cụt

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 11-19
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 58-68
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 61-68
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
(2008) Trang:
Tạp chí: Hội nghị KHCN Tuổi trẻ các Trường ĐH và CĐ Khối Nông – Lâm – Ngư – Toàn quốc lần II
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...