Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2022) Trang: 9-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 12/2018 đến tháng 03/2019 tại nhà lưới Khoa Nông nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ nhằm xác định giá thể thích hợp cho sự sinh trưởng và ra hoa của cây cúc Bách Nhật trồng chậu. Nghiên cứu được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 5 nghiệm thức. Mỗi nghiệm thức có 10 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng với 1 chậu và mỗi chậu trồng một cây. Trong đó, các nghiệm thức bao gồm mụn xơ dừa, mụn xơ dừa: trấu tươi (4:1), mụn xơ dừa: trấu tươi (3:2), mụn xơ dừa: trấu tươi (2:3), mụn xơ dừa: trấu tươi (1:4). Tất cả các nghiệm thức đều có cùng chế độ chăm sóc. Kết quả cho thấy giá thể mụn xơ dừa thích hợp cho sự sinh trưởng và ra hoa của cây cúc Bách Nhật. Cây có chiều cao (33,5 cm), đường kính thân (5,8 mm), đường kính tán (19,5 cm), tổng số hoa (19,4 hoa/cây), chiều cao hoa (2,1 cm), đường kính hoa (2,08 cm), đường kính cuống hoa (2,1 mm), ngày hoa nở hoàn toàn sau khi trồng (49,2 ngày), hàm lượng chlorophyll lá (267,4 mg/m2).  

Từ khóa: cúc Bách Nhật, giá thể, mụn xơ dừa, trấu tươi, ra hoa, sinh trưởng.

ABSTRACT

The study was carried out from December 2018 to March 2019 at the net-house of the College of Agriculture - Can Tho University to determine the suitable substrate for the growth and flowering of Globe Amaranth in pot. The study was arranged in Completely Randomized Design, including 5 treatments. Each treatment had 10 replicates, each replicate corresponds to one pot, and each pot planted plant. In which, the treatments included coconut coir dust, coconut coir dust: rice husk (4:1), coconut coir dust: rice husk (3:2), coconut coir dust: rice husk (2:3), coconut coir dust: rice husk (1:4). All treatments had the same care regime. The results showed that the coconut coir dust substrate is suitable for the growth and flowering of Gomphrena globosa L. Plant height (33.5 cm), stem diameter (5.8 mm), canopy diameter (19.5 cm), total number of flowers (19.4 flowers/plant), flower height (2.1) cm), flower diameter (2.08 cm), peduncle diameter (2.1 mm), full bloom day after planting (49.2 days), leaf chlorophyll content (267.4 mg/m2).

Keywords: Globe Amaranth, substrate, coconut coir dust, rice husk, flowering, growth.

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 11-19
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 244-253
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 58-68
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 61-68
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
(2008) Trang:
Tạp chí: Hội nghị KHCN Tuổi trẻ các Trường ĐH và CĐ Khối Nông – Lâm – Ngư – Toàn quốc lần II
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...