Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 61-68
Tải về

ABSTRACT

This study was caried out to determine the optimal concentration of paclobutrazol (PBZ) and Potassium chlorate (KClO3) as foliar spraying on the flowering of fourteen-year-old mangosteen trees in Cau Ke district - Tra Vinh province, 2010/2011 season. The factorial experiment with two factors was arranged in randomized completely design, three replications, each replication had a tree. Two factors were PBZ concentrations (0; 500 and 1,000 ppm) and KClO3 concentrations (0; 1,000 and 2,000 ppm). Paclobutrazol and KClO3 were sprayed when the leaves were 2.0-month-old. The results showed that: spraying with PBZ at 1,000 ppm resulted in flowering ratio and yield/tree higher than that at 0 and 500 ppm. Spraying with KClO3 at 2,000 ppm resulted in flowering ratio and yield/tree higher than at 0 and 1.000 ppm. The results also showed interacting of PBZ and KClO3 did not effected on flowering ratio and yield/tree, combinatorial interactions of PBZ at 1,000 ppm and KClO3 1,000 or 2,000 ppm spraying had flowering ratio and yield/tree higher than those of other combinatorial interactions. However, there was not significant different between PBZ and KClO3 concentrations as well as combinatorial interaction about quality of fruit.

Keywords: Paclobutrazol, Chlorate kali, foliar spraying, flowering, mangosteen

Title:   Effect of paclobutrazol and potassium chlorate as foliar spraying on flower induction, yield and quality of mangosteen (Garcinia mangostana L.) in Cau Ke district, Tra Vinh province

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm xác định nồng độ tối hảo của paclobutrazol (PBZ) và Chlorate kali (KClO3) phun qua lá đến sự ra hoa của cây măng cụt 14 năm tuổi tại huyện Cầu Kè ? tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2010/2011. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên), với ba lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng một cây. Hai nhân tố là nồng độ PBZ (0; 500; và 1.000 ppm) và nồng độ KClO3 (0; 1.000; và   2.000 ppm). Paclobutrazol và KClO3 được phun khi lá được 2,0 tháng tuổi. Kết quả cho thấy: phun PBZ 1.000 ppm có tỷ lệ ra hoa và năng suất/cây cao hơn phun ở nồng độ 0 và 500 ppm. Phun KClO3 2.000 ppm có tỷ lệ ra hoa và năng suất/cây cao hơn phun ở nồng độ 0 và 1.000 ppm. Kết quả cũng cho thấy sự tương tác giữa PBZ và KClO3 không ảnh hưởng đến tỷ lệ ra hoa và năng suất/cây, phun kết hợp PBZ 1.000 ppm với KClO3 1.000 ppm hoặc 2.000 ppm có tỷ lệ ra hoa và năng suất/cây cao hơn các tổ hợp tương tác khác. Tuy nhiên, không có sự khác biệt ý nghĩa giữa các nồng độ PBZ và KClO3 cũng như các tổ hợp tương tác về phẩm chất trái.

Từ kho?a: Paclobutrazol, Chlorate kali, phun qua lá, ra hoa, măng cụt

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 11-19
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 244-253
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 58-68
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
(2008) Trang:
Tạp chí: Hội nghị KHCN Tuổi trẻ các Trường ĐH và CĐ Khối Nông – Lâm – Ngư – Toàn quốc lần II
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...