Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22a (2012) Trang: 58-68
Tải về

ABSTRACT

To determine optimum timing of foliar spraying of thiourea after application of Paclobutrazol (PBZ) or Chlorate kali (KClO3) by collar drenching, an experiment was carried out in Cau Ke district, Tra Vinh province; fourteen-year-old trees were used in this experiment. The experiment was carried out in Random Complete Block Design with seven treatments: (1) Control treatment was without spraying thiourea or applying either PBZ or KClO3; (2), (3), and (4) spraying thiourea 0.4% after application of PBZ (2 g a.i./m canopy diameter) at 1, 2 and 3 months; (5), (6), và (7) spraying thiourea 0.4% after application of KClO3 (40 g a.i./m canopy diameter) at 1, 2 and 3 months. The results showed that: timing of thiourea spraying had effect on flowering ratio, yield, and quality of fruit. Spraying of thiourea at 2 months after application of PBZ or KClO3 resulted in flowering ratio and yield/tree higher than those of 1 and 3 months.

Keywords: Paclobutrazol, Potassium chlorate, flowering, mangosteen

Title: Effect of timing of Thiourea spraying after Paclobutrazol (PBZ) or Chlorate kali (KClO3) application by collar drenching on flower induction, yield and quality of mangosteen in Cau Ke district, Tra Vinh province

TóM TắT

Để xác định thời điểm phun Thiourea sau khi tưới Paclobutrazol (PBZ) và Chlorate kali (KClO3), một thí nghiệm đã được thực hiện tại huyện Cầu Kè - tỉnh Trà Vinh, cây măng cụt 14 năm tuổi được chọn làm thí nghiệm. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm có 7 nghiệm thức: (1) nghiệm thức đối chứng không phun thiourea cũng như áp dụng PBZ và KClO3; (2), (3), và (4) phun Thiourea 0,4% sau khi tưới PBZ (2 g a.i./m đường kính tán) 1, 2 và 3 tháng; (5), (6), và (7) phun Thiourea 0,4% sau khi tưới KClO3 (40 g a.i./m đường kính tán) 1, 2 và 3 tháng. Kết quả thí nghiệm cho thấy: thời điểm phun Thiourea có ảnh hưởng đến tỷ lệ ra hoa, năng suất, và phẩm chất trái. Phun thiourea 2 tháng sau khi áp dụng PBZ hoặc KClO3 có tỷ lệ ra hoa và năng suất/cây cao hơn phun lúc 1 và 3 tháng. 

Từ kho?a: Paclobutrazol, Chlorate kali, ra hoa, măng cụt

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 11-19
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 244-253
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 61-68
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
(2008) Trang:
Tạp chí: Hội nghị KHCN Tuổi trẻ các Trường ĐH và CĐ Khối Nông – Lâm – Ngư – Toàn quốc lần II
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...