Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 65-71
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 31/08/2018

Ngày nhận bài sửa: 24/11/2018

Ngày duyệt đăng: 25/04/2019

 

Title:

Introduction reciprocal teaching strategy in Gradual release of responsibility model to teach reading comprehension for primary students

Từ khóa:

Mô hình đọc hỗ trợ, năng lực đọc hiểu, hỗ trợ, phương pháp giảng dạy hội thoại

Keywords:

Gradual release of responsibility model, reading comprehension ability, scaffolding, reciprocal teaching

ABSTRACT

Education in Vietnam has been in the period of comprehensive reform in terms of curriculum and instructional methods. The innovative curriculum of General Education focuses on developing learners’ competences, which stimulates changes in instructional approach from knowledge-transmission into knowledge-construction by self-studying. At primary education, there has been a considerable concern about which effective strategies should be used to help them acquire reading competences. The paper is aimed to make an overview introduction of a reading instruction model, called reciprocal teaching that is organized under a gradual release of responsibility in order to establish reading comprehension ability for primary school students.

TÓM TẮT

Giáo dục Việt Nam đang trong giai đoạn cải cách, đổi mới toàn diện cả về chương trình lẫn phương pháp giảng dạy. Chương trình Giáo dục phổ thông mới nhấn mạnh quan điểm dạy học phát triển năng lực cho người học nghĩa là việc dạy học sẽ chuyển từ cung cấp kiến thức sang dạy học sinh cách học. Trong môn Tiếng Việt ở cấp tiểu học, làm thế nào để dạy học sinh cách đọc vẫn là một câu hỏi lớn đối với giáo viên tiểu học. Bài báo giới thiệu khái quát phương pháp giảng dạy hội thoại được tổ chức theo mô hình chuyển giao kĩ năng và sự cần thiết của việc vận dụng phương pháp này trong dạy đọc nhằm phát triển năng lực đọc cho học sinh tiểu học.

Trích dẫn: Trịnh Thị Hương, 2019. Giới thiệu phương pháp giảng dạy hội thoại theo mô hình chuyển giao kĩ năng đọc trong dạy đọc cho học sinh tiểu học. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2C): 65-71.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 60-68
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 65-71
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 67-74
Tải về
(2018) Trang: 346-360
Tạp chí: Hội thảo quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngữ văn trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, ĐH Hải Phòng
(2017) Trang: 405-401
Tạp chí: Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chwong trình giáo dục phổ thông
2 (2016) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
61 (2016) Trang: 57-60
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
61B (2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm Hà Nội
tháng 1/2016 (2016) Trang: 540-546
Tạp chí: Trường đại học sư phạm Hà Nội
8 (2016) Trang: 42-15
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ và đời sống
(2016) Trang: 72-83
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: Thành quả, thách thức và định hướng-Tổ chức tại Hội trường 4 Nhà điều hành, Năm 2016
(2015) Trang: 17
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015
(2015) Trang: 23
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015
(2015) Trang: 182-186
Tạp chí: Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015
(2015) Trang: 321-325
Tạp chí: Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015
(2015) Trang: 162-166
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục phổ thông, Đại học Cần Thơ,tháng 12/2015
1 (2013) Trang: 166
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...