Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2-2016 (2016) Trang: 22-27
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Thú y
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện để xác định sự hiện diện của E. coli sinh ESBL và gen mã hóa ESBL trên 120 mẫu phân của gà khỏe từ 24 hộ chăn nuôi ở tỉnh Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu có 34,16% (41/120) mẫu dương tính với E. coli sinh ESBL. Một trăm lẻ một (101) chủng E. coli sinh ESBL được chọn để kiểm tra tính nhạy cảm đối với 13 loại kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên thạch. Kết quả cho thấy các chủng của E. coli ESBL đề kháng cao với cefaclor (96,04%), ampicillin (92,08%), cefuroxime (86,14%), trimethoprim+sulfamethoxazole (71,29%), streptomycin (69,31%), ofloxacin 58,4%, gentamicin (54,45%) và norfloxacin (52,48%). Tuy nhiên, các chủng vi khuẩn này còn nhạy cảm cao đối với amikacin (99.01%), doxycyline (90.09%) và fosfomycin (82.18%). Ba mươi chủng vi khuẩn  đa kháng được chọn để xác định các gen bla CTX-M, bla TEM và bla SHV mã hóa men β-lactamase phổ rộng bằng phương pháp PCR. Kết quả có 22 chủng vi khuẩn chứa ít nhất một gen mã hóa β-lactamase phổ rộng và có 8 chủng vi khuẩn không phát hiện các gen này. Gen bla CTX-M và bla TEM hiện hiện phổ biến trong các chủng vi khuẩn được kiểm tra (lần lượt là 70% và 46.67%). Gen bla SHV hiện hiện với tỷ lệ thấp (6.67%). Đây là những kết quả đầu tiên về E. coli ESBL phân lập từ gà khỏe tại tỉnh Vĩnh Long.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 6-10
Tải về
12-2016 (2016) Trang: 198-202
Tạp chí: International Conference on Agricultural development in context of integration: opportunities and challenges
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...