Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9-2016 (2016) Trang: 148-150
Tạp chí: Proceedings of Veterinary Congress
Liên kết:

The study was carried out to investigate the presence of extended-spectrum beta-lactamase producing E. coli (ESBL-producing E. coli) isolated from 100 sick chickens in Hau Giang province by the combination disc methods. The results showed that 50% of sick chickens infected ESBL-producing E. coli and they were detected in lungs, livers, muscles and faeces. One hundred and fifty eight ESBL E. coli isolates were selected for the antibiotic susceptibility test to 13 antibiotics by the disc diffusion method. Resistance was most frequently observed to beta-lactams: ampicillin (100%), cefaclor (96.8%) and cefuroxime (93%). Moreover, these isolates resistanted to 3-11 antibiotics with 33 multidrug-resistant types. However, these isolates were still sensitive to amikacin (99.4%) and fosfomycin (97.5%). Forty multidrug-resistant isolates were determinated the presence of bla CTX-M, bla TEM, bla SHV genes with the high rate.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 6-10
Tải về
12-2016 (2016) Trang: 198-202
Tạp chí: International Conference on Agricultural development in context of integration: opportunities and challenges
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...