Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 97-107
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/01/2015

Ngày chấp nhận: 24/04/2015

Title:

A DFT study of interactions between cis-[PtCl2(NH3)2] and cis-PtCl2(iPram)(Hpz)] with nucleobase guanine

Từ khóa:

Cisplatin, lý thuyết phiếm hàm mật độ, liên kết hydro, chống ung thư

Keywords:

Cisplatin, density functional theory, hydrogen bonding, anticancer

ABSTRACT

Interactions of hydrolysis products of cisplatin and its novel derivative cis-[PtCl2(iPram)(Hpz)] with nucleobase guanine are systematically examined for the first time using quantum chemical techniques. The density functional B3LYP method in conjunction with correlation-consistent basis sets, i.e. cc-pVTZ for non-metals and cc-pVTZ-PP for platinum, are employed to investigate thermodynamic parameters, electronic structures, bonding characteristics and spectroscopic properties of several different systems. The calculated results show that these interactions are dominated by electrostatic effects, namely hydrogen bonding, and there exists a flow charge from H atoms of ligands to O6 guanine. Another remarkable finding is that the repalcement of ammine groups by larger ones accompanies with a somewhat moderate interation between PtII and guanine.

TÓM TẮT

Sự tương tác giữa các sản phẩm thủy phân của cisplatin và một dẫn xuất mới của nó với nucleobase guanine lần đầu tiên được khảo sát một cách hệ thống bằng các phương pháp tính toán hóa học lượng tử. Lý thuyết phiếm hàm mật độ (B3LYP) kết hợp với các bộ cơ sở phù hợp tương quan (cc-pVTZ cho phi kim và cc-pVTZ-PP cho platinum) được sử dụng để khảo sát các tham số nhiệt động, cấu trúc điện tử, đặc điểm liên kết, tính chất quang phổ,... trên một loạt các cấu trúc khác nhau. Kết quả tính toán cho thấy liên kết H đóng vai trò trung tâm trong việc ổn định liên kết và điện tích được dịch chuyển từ nguyên tử H sang nguyên tử O6 guanine khi liên kết hyđro được hình thành. Điểm đáng lưu ý khác là sự thay thế các phối tử ammine trong cisplatin bởi những nhóm có kích thước lớn hơn làm cho sự tương tác giữa PtII với guanine trở nên ôn
hòa hơn.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 108-115
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 110-117
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 160-167
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 21-28
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 54-58
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 65-79
Tải về
Pratim Kumar Chattaraj (2022) Trang: 99-121
Tạp chí: Atomic Clusters with Unusual Structure, Bonding and Reactivity: Theoretical Approaches, Computational Assessment and Applications
23 (2020) Trang: 430-438
Tạp chí: Science & Technology Development Journal
55 (2017) Trang: 51-62
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
Special Issue November 2017 (2017) Trang: 20-30
Tạp chí: Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University
23 (2017) Trang: 87-135
Tạp chí: Clusters, Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics
116 (2012) Trang: 7405
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Physical Chemistry A
400 (2012) Trang: 185
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Chemical Physics
137 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: J.Chem.Phys
115 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Physical Chemistry A
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...