Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2018) Trang: 68
Tạp chí: TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Trong nghiên cứu này, cấu trúc và các tính chất năng lượng của một số closo-hydroborate dianion BnHn2- (n = 5-12) được khảo sát một cách chi tiết bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT). Phiếm hàm lai hóa B3LYP được sử dụng kết hợp với bộ cơ sở tương quan aug-cc-pVTZ. Dạng hình học tối ưu được xác định và cơ chế phát triển cấu trúc được thiết lập. Năng lượng phân mảnh nhóm BH, chênh lệch năng lượng bậc hai và khoảng cách HOMOLUMO cũng được tính toán nhằm đánh giá độ bền của các cluster. Kết quả tính toán cho thấy trong số các cluster được khảo sát B6H6 2– và B12H122– đặc biệt bền với cấu trúc electron bão hòa. Số electron hóa trị của chúng tương ứng với những con số kỳ diệu theo mô hình PSM (phenomenological shell model).

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 108-115
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 110-117
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 160-167
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 21-28
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 54-58
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 65-79
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 97-107
Tải về
Pratim Kumar Chattaraj (2022) Trang: 99-121
Tạp chí: Atomic Clusters with Unusual Structure, Bonding and Reactivity: Theoretical Approaches, Computational Assessment and Applications
23 (2020) Trang: 430-438
Tạp chí: Science & Technology Development Journal
55 (2017) Trang: 51-62
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
Special Issue November 2017 (2017) Trang: 20-30
Tạp chí: Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University
23 (2017) Trang: 87-135
Tạp chí: Clusters, Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics
116 (2012) Trang: 7405
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Physical Chemistry A
400 (2012) Trang: 185
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Chemical Physics
137 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: J.Chem.Phys
115 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Physical Chemistry A
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...