Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 54-58
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 02/08/2018
Ngày nhận bài sửa: 03/10/2018

Ngày duyệt đăng: 27/02/2019

 

Title:

Antioxidant mechanism of polyphenols

Từ khóa:

Antioxidant mechanism, B3LYP, baicalein, DFT, polyph

Keywords:

Antioxidant mechanism, B3LYP, baicalein, DFT, polyphenol

ABSTRACT

Quantum-chemical calculations based on density functional theory (DFT) at the B3LYP/6-311++G(d,p) level are employed to study the radical scavenging activity of baicalein, a polyphenol characterized as flavonoid. All calculations are performed in gas-phase and in some other solvents with different degree of polarity. Current results contribute to elucidating the antioxidant mechanism of polyphenols and also may provide us with basic theories for related studies in futures.

TÓM TẮT

Lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT) với phiếm hàm B3LYP và bộ cơ sở 6-311++G(d,p) được sử dụng để đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa của baicalein, một polyphenol thuộc nhóm flavonoid. Những tính toán được thực hiện trong pha khí và trong một số dung môi có tính phân cực khác nhau như benzene, ethanol và nước. Các kết quả thu được góp phần làm sáng tỏ cơ chế kháng oxy hóa của các polyphenol đồng thời cung cấp lý thuyết cơ sở cho các nghiên cứu có liên quan trong tương lai.

Trích dẫn: Phạm Vũ Nhật, 2019. Cơ chế kháng oxy hóa của các polyphenols. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1A): 54-58.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 108-115
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 110-117
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 160-167
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 21-28
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 65-79
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 97-107
Tải về
Pratim Kumar Chattaraj (2022) Trang: 99-121
Tạp chí: Atomic Clusters with Unusual Structure, Bonding and Reactivity: Theoretical Approaches, Computational Assessment and Applications
23 (2020) Trang: 430-438
Tạp chí: Science & Technology Development Journal
55 (2017) Trang: 51-62
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
Special Issue November 2017 (2017) Trang: 20-30
Tạp chí: Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University
23 (2017) Trang: 87-135
Tạp chí: Clusters, Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics
116 (2012) Trang: 7405
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Physical Chemistry A
400 (2012) Trang: 185
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Chemical Physics
137 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: J.Chem.Phys
115 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Physical Chemistry A
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...