Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 50-54
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/11/2012

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Study on  morphological otolith of Cyprinidae distributed in Can Tho and AnGiangprovinces

Từ khóa:

Họ Cá chép, hình thái đá tai, cấu trúc đá tai

Keywords:

Cyprinidae, morphology otolith, structural otolith

ABSTRACT

The research on morphological otolith of Cyprinidae was carried out from August, 2011 to July, 2012 in An Giang  and Can Tho province. The result of this study identified 26 fish species belong to 20 genus of Cyprinidae. Descriptive otolith structure of 26 species belong to Cyprinidae distributed showed that otolith of 26 species has Ellipse?shaped, triangular?shaped or egg?shaped. Has differentiation on the shape (the most differentiation is among sulcus) and the size among species. From, the result of this study can support to identify fish species composition which is based on the otolith morphology.

TóM TắT

Nghiên cứu hình thái đá tai của họ Cá chép (Cyprinidae) đã được thực hiện từ tháng 8/2011 đến 7/2012 ở tỉnh An Giang và Cần Thơ. Kết quả là đã xác định được 26 loài cá của 20 giống thuộc họ Cá chép. Qua xem xét đặc điểm cấu trúc đá tai của 26 loài cá thuộc họ Cá chép cho thấy có thể xếp thành 3 dạng tổng quát là dạng hình Elip; dạng hình tam giác và dạng hình quả trứng. Có sự khác biệt khá rõ ràng về hình dạng (nhất là rãnh trung tâm) và kích thước đá tai giữa các loài. Từ đây cho thấy có thể dựa vào các đặc điểm riêng biệt của từng loại đá tai để hỗ trợ cho định danh loại.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 184-190
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 191-198
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 241-249
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...