Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 241-249
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 27/11/2019

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Fishing status and awareness of the impact of climate change to the coastal trawl-net in Soc Trang province

Từ khóa:

Biến đổi khí hậu, khai thác ven bờ, lưới kéo, tỉnh Sóc Trăng

Keywords:

Climate change, coastal fishing, Trawling net, Soc Trang province

ABSTRACT

Studying on fishing status and perception of fishermen on the impact of climate change to near-shore trawling net fishing at Soc Trang province was performed from January to June 2018 through interviewing 40 fishermen in three districts: Cu Lao Dung, Tran De and Vinh Chau. Results showed that averaged boat power, length, and tonnage are at 39.9±18.8 CV; 12.16±1.11 m; and 5.63±2.94 tons, respectively. Cod-end mesh size are at 21.2±7.0 mm. The average number of labors on boat is 2.98±0.95 people/boat (70.58% from family);  the average age of fishermen is at 45.7±11.2 years old;  the rate of fisherman education is at 77.5% under secondary school. Fishing season is year-round, but main fishing season is from April to July annually.  The average yield is at 9.3±6.2 tons/year/boat. Total investment cost for boat (including fishing gear) is at 117.62±59.57 million VND/boat. Variable cost is at 1,458.1±542.6 thousand VND/day. Turnover is at 2.14±0.62 million VND/day. Profit rate is at 0.35±0.21 times. Totally 42% fishermen stated that fishing yield decreasing by overfishing; and 40% by climate change. Totally 72.5% fishermen used to learn about climate change, but they have not good solutions to cope with them. They need support from government for better fishing operation and for better livelihood. However, trawling net with small mesh size of cod-end which may destroy coastal fishery resources should be controlled strickly.

TÓM TẮT

Nghiên cứu hiện trạng khai thác và nhận thức của người khai thác lưới kéo ven bờ về tác động của biến đổi khí hậu đã được thực hiện từ tháng 01-06/2018 tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả cho thấy, tàu có công suất 39,9±18,8 CV; chiều dài 12,16±1,11 m; trọng tải 5,63±2,94 tấn. Cỡ mắt lưới đụt 21,2±7,0 mm. Số lao động trên tàu 2,98±0,95 người/tàu, (70,58% lao động là từ gia đình). Tuổi ngư dân trung bình 45,7±11,2 tuổi. Có 77,5% ngư dân có trình độ học vấn dưới cấp hai. Mùa vụ chính từ tháng 4-7. Sản lượng khai thác 9,3±6,2 tấn/năm/tàu. Tổng chi phí đầu tư 117,62±59,57 triệu đồng/tàu. Chi phí biến đổi 1.458,1±542,6 ngàn đồng/ngày. Doanh thu 2,14±0,62 triệu đồng/ngày. Tỷ suất lợi nhuận 0,35±0,21 lần. Có 42% ngư dân cho rằng sản lượng khai thác giảm là do khai thác quá mức, 40% do biến đổi khí hậu. Có 72,5% ngư dân được tuyên truyền về biến đổi khí hậu, nhưng chưa có giải pháp hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện trạng khai thác suy giảm nghiêm trọng và tác động của biến đổi khí hậu đang làm cho ngư dân ngày càng khó khăn thêm, cần có các giải pháp đồng bộ để giúp đỡ ngư dân, nhưng cần hạn chế việc dùng lưới kéo để khai thác ven bờ, nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ tỉnh Sóc Trăng trong tương lai.

Trích dẫn: Hà Phước Hùng và Võ Lê Khánh Quỳnh, 2020. Hiện trạng khai thác và nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu đến nghề lưới kéo ven bờ, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 241-249.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 184-190
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 191-198
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 50-54
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...