Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 191-198
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 12/11/2019

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Fishing status quo and awareness of the climate change to coastal gillnet at Bac Lieu province

Từ khóa:

Biến đổi khí hậu, khai thác ven bờ, lưới rê, tỉnh Bạc Liêu

Keywords:

Bac Lieu province, climate change, coastal fishing, gillnet

ABSTRACT

Studying was performed through interviewing 40 fishermen. Results showed that boat power: 26.30±14.54 CV; gillnet length, height and mesh size are at 3,613.10±2,269.31 m, 3.59±1.86 m, and 2a=53.4±15.5 mm, respectively. Average labor 3.65±1.42 people/boat (51.42% from family); Average fishermen age: 40.08±11.13 years old; Fishing experience: 18.10±11.31 years; Educated rate: 75% for primary school. Ratio of operated boats: 60-87.5% per month; number of operated months: 9.3±3.11 months/year; fishing yield: 4.44±2.21 tons/year. Reasons for decreasing yield: overfishing (100%); climate change (47.5%); fishing gears (22.5%); polluted (20.0%). Total investment cost: 130.8±74.1 VND millions/boat. Depreciation rate: 3.2±2.3 VND millions/month. Variable cost: 1,014.8±392.9 VND thousands/day. Profit rate: 0.64±0.49 times. Having 45% fishermen used to hear about climate change; 62.5% fishermen showed some of climate change manifesting. 47.5% fishermen having temporary solutions.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện qua phỏng vấn 40 hộ ngư dân từ 01- 06/2018. Kết quả cho thấy, công suất tàu 26,30±14,54 CV; chiều dài lưới 3.613,10±2.269,31 m, chiều cao lưới 3,59±1,86 m và mắt lưới 2a=53,4±15,5 mm. Số lao động 3,65±1,42 người/tàu; tuổi ngư dân 40,08±11,13 tuổi; kinh nghiệm khai thác 18,10±11,31 năm; 75% học vấn  tiểu học. Số tàu thường xuyên hoạt động 60-87,5 %/tháng và 9,3±3,11 tháng/năm. Sản lượng khai thác 4,44±2,21 tấn/năm. Nguyên nhân giảm sản lượng: khai khác quá mức (100%); khí hậu thay đổi (47,5%); ngư cụ hủy diệt (22,5%); ô nhiễm môi trường (20,0%). Mức hài lòng về sản lượng: rất thất vọng (55,0%); thất vọng (35%); bình thường (5%) và hài lòng (5%). Tổng chi phí đầu tư 130,8±74,1 triệu đồng/tàu, khấu hao 3,2±2,3 triệu đồng/tháng. Tổng chi phí biến đổi 1,012±0,393 triệu đồng/ngày. Tỉ suất lợi nhuận 0,64±0,49 lần. 45% ngư dân có nghe và hiểu sơ sài về biến đổi khí hậu. 62,5% nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu. 47,5% có một số biện pháp tạm thời.

Trích dẫn: Hà Phước Hùng và Võ Lê Khánh Quỳnh, 2020. Hiện trạng khai thác và nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu đến nghề lưới rê ven bờ tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 191-198.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 184-190
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 241-249
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 50-54
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...